אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס` 8), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏מרץ ‏2014 18:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

עמר בר-לב
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עליזה לביא
נסים זאב
מרדכי יוגב
זבולון כלפה
עיסאווי פריג`

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • במסגרת התיקון לחוק הוכנסו שני תיקונים, שמטרתם להקל על מי שזכאי למזונות לגבות את חוב המזונות, במצב בו החייב נמצא בהליכים של פשיטת רגל.
  ראשית, החליטה הכנסת להקדים את המועד שבו יוכלו זכאים למזונות לקבל הקצבה של סכומי כסף ממי שחייב בחוב המזונות ומצוי בהליכים של פשיטת רגל. לפי לשון פקודת פשיטת הרגל לפני התיקון, בית המשפט רשאי להקציב לזכאי למזונות, לפי בקשתו, סכומי כסף מתוך הנכסים או ההכנסות של החייב בחוב המזונות, רק לאחר שהחייב הוכרז כפושט רגל. דא עקא, שהצורך בהקצבת סכומי כסף עבור המזונות עולה תקופה ארוכה לפני כן, עוד בשלב שבו ניתן נגד החייב צו כינוס, כאשר פרק הזמן בין מתן צו הכינוס לבין צו פשיטת הרגל מתמשך לעתים עד לתקופה בת שנה וחצי. על כן הוחלט להקדים את המועד שבו ניתן יהיה להקציב סכומי כסף לזכאים למזונות לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל, כך שניתן יהיה לפנות בבקשה לבית המשפט לקבלת הקצבה כאמור החל ממועד מתן צו כינוס על נכסי החייב במזונות. הצעה זו מעגנת את הפרקטיקה הנוהגת היום בבית המשפט.
  שנית, על מנת לוודא כי הזכאים למזונות מודעים לזכותם לבקש מבית המשפט הקצבה של סכומי כסף בעבור המזונות, הוחלט להטיל על החייב למסור לזכאי למזונות הודעה על כך שניתן צו כינוס. בהודעה תצוין אף זכותו של הזכאי למזונות להגיש לבית המשפט בקשה להקצבת סכום כסף עבור מזונותיו, לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל. מקום בו החייב לא מסר את ההודעה לזכאי למזונות, מוטל על הכונס הרשמי למסור את ההודעה.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 8), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"ד (18 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 540, מיום י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014), עמ' 72.

  תיקון סעיף 1281.בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם–1980 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס"ח התשס"ט, עמ' 177., בסעיף 128 –(1) בסעיף קטן (א), לפני "לפי בקשתו" יבוא "ניתן צו כינוס, רשאי בית המשפט,", במקום "מפושט הרגל" יבוא "מחייב", המילים "רשאי בית המשפט" – יימחקו, ובמקום "פושט הרגל" יבוא "החייב";(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) החייב ימסור למי שמגיעים לו מזונות כאמור בסעיף קטן (א) הודעה על מתן צו הכינוס ועל זכותו להגיש בקשה לבית המשפט כאמור בסעיף זה; לא מסר החייב הודעה כאמור, ימסור הכונס הרשמי את ההודעה."
משוב א- א+