אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 109), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏18 ‏מרץ ‏2014 18:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

מרב מיכאלי
עליזה לביא
מיקי לוי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרדכי יוגב
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 109), התשע”ד–2014 (להלן – התיקון) נועד לאפשר הבחנה ברורה בין מי שהוא בעלים של רכב הרשום כמונית, לבין מי שמחזיק ברישיון להפעלתה.
    בתיקון נקבע כי ברישיון רכב הרשום כמונית יירשמו פרטי בעל הרכב וכן פרטי הרישיון להפעלת המונית. בנוסף, שר התחבורה והבטיחות בדרכים הוסמך לקבוע הוראות לעניין דרך שינוי רישום הבעלות ברכב הרשום כמונית, ושינוי פרטי רישיון להפעלת מונית הרשום ברישיון רכב, וכן לקבוע הוראות לעניין דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת המונית ופרטים נוספים שיירשמו ברישיון הרכב של רכב הרשום כמונית.
    החוק ייכנס לתוקפו ביום 1 בספטמבר 2014.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 109), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"ד (18 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 536, מיום כ"ח בשבט התשע"ד (29 בינואר 2014), עמ' 52.

    תיקון סעיף 13א1.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 758., בסעיף 13א – (1) בכותרת השוליים, המילה "חובת" – תימחק;(2) האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא: "(ב) ברישיון רכב הרשום כמונית יירשמו פרטי בעל הרכב וכן פרטי הרישיון להפעלת המונית, ובכלל זה מספרו, שם בעליו ומספר תעודת הזהות שלו.(ג) השר –(1) יקבע הוראות לעניין דרך שינוי רישום הבעלות ברכב הרשום כמונית ושינוי פרטי רישיון להפעלת מונית הרשום ברישיון הרכב;(2) רשאי לקבוע הוראות לעניין דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת המונית ופרטים נוספים שיירשמו ברישיון רכב הרשום כמונית."תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום ו' באלול התשע"ד (1 בספטמבר 2014).
משוב א- א+