אישור החוק - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס` 51), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏24 ‏פברואר ‏2014 19:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

צחי הנגבי
ציפי חוטובלי
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משה זלמן פייגלין
עמר בר-לב
איתן כבל
מרב מיכאלי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עפו אגבאריה
מיקי לוי
יפעת קריב
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק עבודת נשים, התשי”ד–1954, קובע כי מעביד לא יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות בעת הטיפולים ובתקופה של 150 לאחר תום הטיפולים כאמור, אלא בהיתר מאת שר הכלכלה. עד עתה, ההגנה בחוק חלה רק ביחס לטיפולים לקראת ילד ראשון או שני. בתיקון זה לחוק עבודת נשים הורחבה ההגנה מפני פיטורים, כך שתחול לגבי טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית לקראת שתי לידות לכל היותר בתקופת העסקתם של העובד או העובדת אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ללא תלות במספר הילדים שיש להם או לטיפולים שעברו בתקופה שקדמה להעסקתם אצל מעסיקם הנוכחי. הרחבת ההגנה כאמור חלה גם על עובדים שעוברים טיפולים לקראת הולדת ילדים מבן זוג אחר אף שעברו טיפולים כאמור להולדת ילדים מבן זוג קודם בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

החוק המלא


  • חוק עבודת נשים (תיקון מס' 51), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"ד (24 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 536, מיום כ"ח בשבט התשע"ד (29 בינואר 2014), עמ' 54.

    תיקון סעיף 91.בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשע"ד, עמ' 71. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ה)(1), המילים "לקראת ילדם הראשון או השני" – יימחקו, ובמקום הסיפה החל במילים "הוראת סעיף קטן זה" יבוא "הוראת סעיף קטן זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים כאמור בפסקה זו לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ואם עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים – גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי."תיקון סעיף 142.בסעיף 14(א)(11) לחוק העיקרי, במקום "לקראת ילדם הראשון או השני" יבוא "לקראת שתי לידות".
משוב א- א+