קריאה שנייה - הצעת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס` 19), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏24 ‏פברואר ‏2014 18:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

אילן גילאון
משה זלמן פייגלין
איתן כבל
מרב מיכאלי
מאיר שטרית
עפו אגבאריה
דב חנין
מיקי לוי
יפעת קריב
ציפי חוטובלי
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 19), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"ד (24 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 829, מיום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), עמ' 218.

    תיקון סעיף 18 1. בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו–1995 ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ב, עמ' 116., בסעיף 18(א), אחרי פסקה (16) יבוא:"(17) אסיר שהוגשה בעניינו לבית המשפט בקשה להחזקה בהפרדה לפי סעיף 19ה לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971, והתקיימו בו הוראות סעיף קטן (ד) לסעיף האמור."תיקון פקודת בתי הסוהר
משוב א- א+