אישור החוק - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס` 11), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏17 ‏פברואר ‏2014 19:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

עדי קול
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 11), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 537, מיום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014), עמ' 57.

    תיקון סעיף 11.בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993 ס"ח התשנ"ג, עמ' 146; התשע"ב, עמ' 670. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1) בהגדרה "הבחירות", אחרי "ולראש הרשות, לרבות" יבוא "בחירות חדשות,";(2) בהגדרה "תקופת בחירות", בסופה יבוא "לעניין בחירות חדשות תכלול תקופת הבחירות גם את התקופה שמהיום שפסק הדין המורה על עריכת הבחירות החדשות היה לסופי עד יום הבחירות החדשות;";(3) אחרי ההגדרה "בחירות חוזרות" יבוא:""בחירות חדשות" – בחירות לפי סעיף 73 לחוק הבחירות, לרבות כפי שהוחל בסעיף 7(ב) לחוק הבחירה הישירה;".תיקון סעיף 62.בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1) רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות למועצה, ייווסף לסכום המימון לגביה סכום נוסף כלהלן: (1) התקיימו הבחירות החדשות בתוך שנה מיום הבחירות שבעקבותיהן הוחלט על קיום בחירות חדשות (בסעיף זה – הבחירות הראשונות), יהא הסכום הנוסף 65% מסכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא הסכום הנוסף 65% מסכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי; בסעיף זה, "סכום המימון החדש" – מכפלת יחידת החישוב כפי סכומה ביום שבו קבע השר את מועד הבחירות החדשות במספר בעלי הזכות לבחור באותה רשות מקומית בבחירות הראשונות;(2) התקיימו הבחירות החדשות יותר משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא הסכום הנוסף סכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא הסכום הנוסף סכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי.(ב2) רשות מקומית שמתקיימות בה בחירות חדשות לראש הרשות בלבד, יהיה סכום המימון לגביה כלהלן:(1) התקיימו הבחירות החדשות בתוך שנה מיום הבחירות הראשונות, יהא סכום המימון 65% מסכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא סכום המימון 65% מסכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי;(2) התקיימו הבחירות החדשות יותר משנה מיום הבחירות הראשונות, יהא סכום המימון סכום המימון החדש; התקיימו הבחירות החדשות באזור קלפי מסוים בלבד, יהא סכום המימון סכום המימון החדש לו התקיימו הבחירות הראשונות באותו אזור קלפי."תיקון סעיף 73.בסעיף 7 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א2), אחרי "לראש רשות" יבוא "או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד,"; (2) בסעיף קטן (ב)(1), בסופו יבוא "ובלבד שבית המשפט לא ציווה על עריכת בחירות חדשות;"; (3) בסעיף קטן (ג), אחרי "לראש רשות" יבוא "או בבחירות חדשות לראש רשות בלבד";(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) התקיימו בחירות חדשות, יראו לעניין חוק זה את תוצאות הבחירות כתוצאות הבחירות החדשות בלבד."תיקון סעיף 104.בסעיף 10 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ולעניין בחירות חדשות – מקדמה בגובה 80% מהסכום האמור.";(2) בסעיף קטן (ג)(2), בסופו יבוא "ולעניין בחירות חדשות – סכום בגובה 80% מהסכום האמור.".תיקון סעיף 265.בסעיף 26(ז) לחוק העיקרי –(1) בפסקה (1), אחרי "בבחירות חוזרות" יבוא "ובבחירות חדשות".(2) אחרי פסקה (2) יבוא:"(3) הוצאות הבחירות החדשות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות הבת שלה ברשות מקומית מסוימת – לא יעלו על 200% מסכום המימון המגיע לסיעת האם לפי תוצאות הבחירות החדשות באותה רשות מקומית."
משוב א- א+