הצבעה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 150), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 18:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 55

עפו אגבאריה
מיקי לוי
עדי קול
אריאל אטיאס
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

משה זלמן פייגלין
יריב לוין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

צחי הנגבי
גילה גמליאל
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורי אורבך
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 150), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 802, מיום י"ז בחשוון התשע"ד (21 באוקטובר 2013), עמ' 20.

    תיקון סעיף 200א1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 208., בסעיף 200א(ב), בפסקה (3), בסופה יבוא "או אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות ולא יותר מ-49% בהתאם לפרטים 33 או 91 שבחלק א' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז–1956.".תחילה ותחולה 2.תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על קצבאות המשתלמות בעד יום התחילה ואילך.הוראת מעבר3.תשלומים לפי סעיף 200א(ב)(3) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בעד התקופה שמיום התחילה עד תום שלושת החודשים שמיום התחילה, ישולמו בתום שלושת החודשים כאמור.
משוב א- א+