הצבעה - הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס` 4), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 18:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 66

דב חנין
עדי קול
צחי הנגבי
סילבן שלום
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

איתן כבל
מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
משה גפני
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

מיקי לוי
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

אילן גילאון
אריאל אטיאס
נסים זאב
יצחק כהן
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יריב לוין
משה זלמן פייגלין
מירי רגב
גילה גמליאל
אופיר אקוניס
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי
זבולון כלפה
אורי אורבך

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 4), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 811, מיום ט"ו בכסלו התשע"ד (18 בנובמבר 2013), עמ' 56.

    תיקון סעיף 11.בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007‏ ס"ח התשס"ז, עמ' 47; התשע"ב, עמ' 583. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "מענק שנתי לפי חוק זה", בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "ולגבי ניצול שואה נזקק" יבוא "בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 3(ב)(5);".תיקון סעיף 32.בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי –(1) בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "1,850 שקלים חדשים";(2) בפסקה (2), במקום "ב-1 בינואר" יבוא "בחודש ינואר";(3) אחרי פסקה (4) יבוא:"(5) מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה בחודש ינואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה – "מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בדצמבר 2007."תיקון סעיף 43.בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:"(4) מענק הטבות כאמור בסעיף 3(ב)(5)."תיקון סעיף 54.בסעיף 5(א) לחוק העיקרי –(1) ברישה, במקום "זכאי גם להטבות כמפורט להלן:" יבוא "ואשר זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, זכאי גם לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.";(2) פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו.תיקון סעיף 5א5.בסעיף 5א(ב) לחוק העיקרי –(1) בפסקה (2), במקום "בסעיף 5(א)(1)" יבוא "בסעיף 3(ב)(5)";(2) בפסקה (3), במקום "בסעיף 5(א)(2)" יבוא "בסעיף 5(א)".תיקון סעיף 76.בסעיף 7(א) לחוק העיקרי, במקום "5(א)(2)" יבוא "5(א)".תחילה, תחולה והוראות מעבר7.(א) תחילתו של חוק זה ביום א' באדר א' התשע"ד (1 בפברואר 2014) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על מענק הטבות וקצובת הבראה כמשמעותם בחוק העיקרי, המשולמים בעד שנת 2014 ואילך; ואולם, מענק הטבות לשנת 2014 ישולם בחודש פברואר 2014. (ב) מי שקיבל מענק הטבות לשנת 2014 לפי סעיף 5(א)(1) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, לא ישולם לו מענק הטבות לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה בעד אותה תקופה.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 3(ב)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(1) לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק זה, והוא יחול על קצבה המשולמת בעד החודש האמור ואילך.(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שהרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק העיקרי הכירה בזכאותו לקבלת הטבות לפי סעיפים 3 או 4 לחוק העיקרי בעד שנת 2013, יהיה זכאי לקבל מענק הטבות לפי סעיף 3(ב)(5) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק זה, בעד שנת 2013, ובלבד שלא קיבל מענק הטבות כאמור בסעיף 5(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, בעד אותה שנה; מענק הטבות בעד שנת 2013 ישולם לזכאי לפי סעיף קטן זה עד תום החודש שלאחר החודש שבו חל יום פרסומו של חוק זה או שבו הכירה הרשות המוסמכת בזכאותו, לפי המאוחר.
משוב א- א+