הצבעה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 58), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏03 ‏פברואר ‏2014 18:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אילן גילאון
יפעת קריב
מיקי לוי
עליזה לביא
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • במסגרת התיקון הורחב איסור ההגבלה או חסימה הקיים כיום לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982, כך שיאסר על בעל רישיון, בעל רישיון לשידורים או מי שפועל מכוח היתר כללי. האיסור החל על הגבלה או חסימה של שירותים ויישומים המסופקים על ידי בעלי הרישיונות האמורים חל גם על גבי רשת האינטרנט. האיסור הינו גם על הגבלה או חסימה על יכולתו של מנוי לעשות שימוש בציוד קצה או בציוד תקשורת בכל רשת בזק או ברשת המשמשת להפצת שידורים. האיסור האמור יחול על הגבלות או חסימות שנגרמו על ידי בעל הרישיון או באמצעות אחר, בין היתר בדרך של קביעת תעריפים. עם זאת, במסגרת החוק הקיים ישנם מספר חריגים לפיהם איסור ההגבלה או החסימה לא יחול, למשל כאשר מנוי או קבוצת מנויים ביקשו את ההגבלה או החסימה, או כאשר השר התיר זאת, במקרים מיוחדים, לרבות לבקשת כוחות הביטחון. במסגרת התיקון הוחלו החרגות אלו על כלל בעלי הרישיונות כאמור, וכן הוסף חריג לפיו תתאפשר הגבלה או חסימה שנעשתה לפי הוראות גורם המוסמך על פי דין להורות על כך, או בהתאם להחלטת בית משפט. כמו כן, החוק מסמיך את המנהל לענייני פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת להטיל עיצום כספי על מי שעוסק בסחר בציוד תקשורת, אם היה לו יסוד סביר להניח כי בעל רישיון כמפורט גרם להגבלה או לחסימה של ציוד תקשורת כאמור. בנוסף, נקבע כי בעל רישיון או מי שעוסק בסחר בציוד תקשורת, שגרם להגבלה או לחסימה כאמור לפני יום התחילה של חוק זה, יסיר לבקשת המנוי את ההגבלה או החסימה האמורה בלי לגבות מהמנוי תשלום כלשהו על כך.

החוק המלא


  • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 58), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התשע"ד (3 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 795, מיום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), עמ' 1262.

    הוספת סעיף 37א4א1.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ג, עמ' 136. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 37א4 יבוא: "עיצום כספי על סחר בציוד תקשורת37א4א.היה למנהל יסוד סביר להניח כי מי שעוסק בסחר בציוד תקשורת גרם להגבלה או לחסימה של ציוד תקשורת, בניגוד להוראות סעיף 51ג, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום של עד 234,390 שקלים חדשים, ובלבד שהסכום האמור לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 37א5."תיקון סעיף 37א52.בסעיף 37א5 לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א".תיקון סעיף 37א63.בסעיף 37א6(א) לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א".תיקון סעיף 37א74.בסעיף 37א7(א) לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א".תיקון סעיף 37א105.בסעיף 37א10(ב) לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א".תיקון סעיף 37א146.בסעיף 37א14 לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א".תיקון סעיף 37א177.בסעיף 37א17(א) לחוק העיקרי, במקום "37א4" יבוא "37א4א".תיקון סעיף 37ב18.בסעיף 37ב1(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (6) יבוא:"(7) גרם להגבלה או לחסימה בניגוד להוראות סעיף 51ג."תיקון כותרת פרק י'19.בכותרת פרק י'1 לחוק העיקרי, המילים "בשירותי רדיו טלפון נייד" – יימחקו.תיקון סעיף 51א10.בסעיף 51א(א) לחוק העיקרי, במקום "בפרק זה" יבוא "בסעיף זה ובסעיף 51ב".תיקון סעיף 51ג11.בסעיף 51ג לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א) –(א) לפני ההגדרה "כוחות הביטחון" יבוא:""בעל רישיון" – בעל רישיון, בעל רישיון לשידורים או מי שפועל מכוח היתר כללי;";(ב) אחרי ההגדרה "סחר" יבוא:""סחר בציוד תקשורת" – ייבוא, הפצה, מכירה, השכרה, השאלה או תחזוקה של ציוד תקשורת; "ציוד תקשורת" – ציוד שנועד או שנדרש לצורך קבלת שירותיו של בעל רישיון";(2) בסעיף קטן (ב) – (א) ברישה, במקום "בעל רישיון ומי" יבוא "בעל רישיון, מי" ואחרי "(בסעיף זה – ציוד קצה רט"ן)" יבוא "ומי שעוסק בסחר בציוד תקשורת";(ב) בפסקה (2), במקום "רט"ן" יבוא "או של ציוד תקשורת";(ג) בפסקה (3), במקום "רט"ן" יבוא "או בציוד תקשורת" ובמקום "ציבורית של בעל רישיון" יבוא "או ברשת המשמשת להפצת שידורים של בעל רישיון (בסעיף זה – רשת), אם הציוד האמור מיועד על פי טיבו ומהותו לפעול ברשתות מאותו הסוג";(3) בסעיף קטן (ג) – (א) בפסקה (1), המילים "הבזק הציבורית" – יימחקו;(ב) בפסקה (2) –(1) בפסקת משנה (א), במקום "מבעל רישיון או ממי" יבוא "מבעל רישיון, ממי" ואחרי "בציוד קצה רט"ן" יבוא "או ממי שעוסק בסחר בציוד תקשורת";(2) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:"(ג) ההגבלה או החסימה נעשו לפי הוראה של גורם המוסמך לפי דין לתת הוראה כאמור או בהתאם להחלטה של בית משפט." תיקון סעיף 53ג12.בסעיף 53ג לחוק העיקרי, במקום "מיתקני בזק," יבוא "מיתקני בזק, ציוד תקשורת כהגדרתו בסעיף 51ג".הוראות מעבר 13.(א) בעל רישיון או מי שעוסק בסחר בציוד תקשורת, שגרם להגבלה או לחסימה כאמור בסעיף 51ג לחוק העיקרי, לפני יום תחילתו של חוק זה, יסיר לבקשת המנוי את ההגבלה או החסימה האמורה בלי לגבות מהמנוי תשלום כלשהו על כך; לעניין זה, "בעל רישיון", "סחר בציוד תקשורת" ו"ציוד תקשורת" – כהגדרתם בסעיף 51ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה.(ב) על אף האמור בסעיף 37א10 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, העדכון הראשון לעניין הסכום הקבוע בסעיף 37א4א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יהיה לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).
משוב א- א+