להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏06 ‏ינואר ‏2014 19:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 45

רוברט אילטוב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יפעת קריב
עדי קול
יעקב פרי
מיקי לוי
עליזה לביא
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה
יריב לוין

נגד 15

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

משה גפני
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נמנע 0

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום: י”ט בשבט התשע”ד (20 בינואר 2014)
  בחוק נדחתה העלאת דמי הביטוח הלאומי שחייב מעביד לשלם בגין עובדו על החלק העולה על 60% מהשכר הממוצע, כך שבשנת 2014 יעמוד השיעור על 13.75% במקום 14%, בשנת 2015 יעמוד השיעור על 14.25% במקום 14.50% והחל משנת 2016 יעמוד השיעור על 14.50%. בנוסף נקבעו שיעורים מעודכנים לעניין שיעור הקצבות המוסד לביטוח לאומי כך שבשנת 2014 יעמוד השיעור על 7.40%, בשנת 2015 יעמוד השיעור על 7.22% והחל משנת 2016 יעמוד השיעור על 7.10%.
  בנוסף, תוקן חוק התקציב לשנות הכספים 203 ו-2014, התשע”ג-2013 כך שהופחת מתקציב המדינה לשנת 2014 סך של 450 מיליון שקלים חדשים שמבטאים את השינוי שבוצע לגבי דמי הביטוח הלאומי לשנת 2014, כאמור.

החוק המלא


 • חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ט בשבט התשע"ד (20 בינואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 830, מיום ה' בשבט התשע"ד (6 בינואר 2014), עמ' 220.

  תיקון סעיף 61. בחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012‏ ס"ח התשע"ב, עמ' 754. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6, בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל מקום, במקום "י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)" יבוא "כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)".תיקון סעיף 72.בסעיף 7 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (ב), במקום "7.29%" יבוא "7.40%";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015), ייקרא סעיף 32(ג1)(1)(א) לחוק הביטוח הלאומי, כך שבמקום השיעור הנקוב בו יקראו "7.22%", והסעיף בנוסחו כאמור יחול על הקצבות אוצר המדינה המשתלמות בעד אותה תקופה."תיקון סעיף 83. בסעיף 8 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "במקום האחוזים המפורטים בו יקראו:" יבוא:"במקום האחוזים המפורטים בו יקראו:1.27–2.081.470.110.330.042.280.285.8913.75";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015), ייקרא לוח י' לחוק הביטוח הלאומי כך: בטור ג' שכותרתו "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)", בכותרת המשנה "על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע", בטור המשנה "לעובד", במקום האחוזים המפורטים בו יקראו:"1.36–2.081.800.120.360.052.280.315.8914.25".תיקון סעיף 94. בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) בסעיף 8(ג) לחוק זה, יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ועד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)". תיקון חוק התקציב לשנות הכספים 2013 ו-2014
משוב א- א+