קריאה שנייה - חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 10), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏06 ‏ינואר ‏2014 18:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

ציפי חוטובלי
יעל גרמן
עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

דוד אזולאי
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 10), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ה' בשבט התשע"ד (6 בינואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 516, מיום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013), עמ' 58.

    תיקון סעיף 31.בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998 ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ד, עמ' 55. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(א), אחרי פסקה (5) יבוא: "(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה: (א) הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה;(ג) יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;".תיקון סעיף 52.בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, במקום "בסעיף 3(א)(3) עד (6)" יבוא "בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(6)", ובסופו יבוא "המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 128..".
משוב א- א+