אישור החוק - חוק משק החשמל (תיקון מס` 12), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏30 ‏דצמבר ‏2013 18:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 81

יצחק כהן
עדי קול
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

שאול מופז
אריאל אטיאס
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

עליזה לביא
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

סילבן שלום
אורי יהודה אריאל
משה זלמן פייגלין
יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

אופיר אקוניס
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק משק החשמל (תיקון מס` 12), התשע”ד–2013, קובע כי ניתן להאריך את תוקף ההסמכה למתן רישיונות שעניינם הולכה, חלוקה, הספקה ומכירה של חשמל על ידי חברת החשמל, והוראות נוספות, בשנה נוספת, עד ליום 1 בינואר 2015.
    חוק משק החשמל, התשנ”ו–1996 (להלן – חוק משק החשמל), קובע חובת רישוי לביצוע פעילויות במשק החשמל, כך שייצור חשמל, ניהול מערכת חשמל במקטעי ייצור, הולכה, חלוקה, הספקה או סחר בחשמל, טעונים קבלת רישיון מאת הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל. לשם קידום התחרות, נקבע בחוק משק החשמל כי לא יינתן רישיון לביצוע יותר מפעילות אחת במשק החשמל, בכפוף לסייגים המפורטים בחוק. בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בסעיף 60 לחוק משק החשמל, רשאית חברת החשמל בע”מ לבצע מספר פעילויות במשק החשמל ולהחזיק לשם כך במספר סוגי רישיונות, ובכלל זה רישיונות הספקה וחלוקה, וזאת עד ליום 1 בינואר 2014. תיקון מס` 12 לחוק משק החשמל, שאושר בימים אלה, מאריך אם כן, את תוקף הוראת המעבר האמורה עד ליום 1 בינואר 2015, בכפוף לכללים הקבועים בחוק.

החוק המלא


  • חוק משק החשמל (תיקון מס' 12), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד (30 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 821, מיום כ"ט בכסלו התשע"ד (2 בדצמבר 2013), עמ' 156.

    תיקון סעיף 601.בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ג, עמ' 109. , בסעיף 60 –(1) בסעיפים קטנים (ד4) ו-(ד8), בכל מקום, במקום "כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014)" יבוא "י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)";(2) בסעיף קטן (ד10), במקום הסיפה החל במילים "ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012)" יבוא "י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)";(3) בסעיף קטן (ד12), במקום הסיפה החל במילים "חברת בת ממשלתית" יבוא "חברת בת ממשלתית, עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)".
משוב א- א+