קריאה שנייה - הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס` 27), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏02 ‏דצמבר ‏2013 15:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מאיר שטרית
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מרב מיכאלי
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 27), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בכסלו התשע"ד (2 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 779, מיום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), עמ' 980.

    תיקון סעיף 431. בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב] ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ב, עמ' 158., בסעיף 43 – (1) בסעיף קטן (א1), אחרי "התשנ"ד–1994" יבוא "(בסעיף זה – חוק ביטוח בריאות ממלכתי)";(2) אחרי סעיף קטן (א2) יבוא:"(א3) נכה בעל דרגת נכות מיוחדת כאמור בסעיף 7(ד) זכאי לקבל לפי בחירתו, נוסף על טיפול כאמור בסעיף קטן (א), טיפול על חשבון המדינה, אף אם הטיפול האמור אינו במחלה שחלה בה, בחבלה שנחבל בה או במחלה שהחמירה בתקופת שירותו עקב שירותו, בכל עת שיתגלה צורך בטיפול כאמור ולפי כללים שיקבע שר הביטחון באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; ואולם נכה כאמור לא יהיה זכאי לפי סעיף קטן זה לטיפול קוסמטי שמטרתו יופי וטיפוח מראה הגוף.(א4) לא יראו בבחירה של נכה לקבל טיפול כאמור בסעיף קטן (א3) כזכאות לטיפול מכוח חיקוק אחר לעניין סעיף 3(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולא יהיה בה כדי לשלול זכאות לטיפול לפי כל דין או הסכם, לרבות חוזה ביטוח; בחר הנכה לקבל את הטיפול לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי או לפי כל דין או הסכם כאמור, וחלה עליו חובת השתתפות עצמית במימון הטיפול, יקבל מהמדינה החזר, לפי כללים שיקבע שר הביטחון, ועד לגובה השתתפותו העצמית."תיקון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
משוב א- א+