קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏25 ‏נובמבר ‏2013 18:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 47

יולי - יואל אדלשטיין
עדי קול
מאיר שטרית
יריב לוין
משה יעלון
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 16

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איתן כבל
חנין זועבי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"ד (25 בנובמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 796, מיום כ"ב באלול התשע"ג (28 באוגוסט 2013), עמ' 1266.

    תיקון סעיף 11.בחוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א–2011 ס"ח התשע"א, עמ' 732; התשע"ב, עמ' 94. (להלן – הוראת השעה), בסעיף 1, ברישה, במקום "כ"ח בטבת התשע"ד (31 דצמבר 2013)" יבוא "י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)".תיקון סעיף 22.בסעיף 2 להוראת השעה, במקום "כ"ח בטבת התשע"ד (31 דצמבר 2013)" יבוא "י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)".
משוב א- א+