להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס` 28), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏04 ‏נובמבר ‏2013 20:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

חנין זועבי
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

איתן כבל
יפעת קריב
נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 28), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בכסלו התשע"ד (2 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 800, מיום י"ב בחשוון התשע"ד (16 באוקטובר 2013), עמ' 16.

    תיקון סעיף 7ה1.בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב] ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ד, עמ' ... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7ה, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), סעיף 7ג יחול על נכה שאינו מסוגל לעבוד במשך תקופה שאינה עולה על 90 ימים רצופים או שמסוגל לעבוד בהיקף משרה חלקי, ואשר בשל כך משולם לו תגמול לפי סעיף 43(ב)(1)."תחילה ותחולה2.(א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) (בחוק זה – יום התחילה), והוא יחול על מי שהיה זכאי לתוספת לפי סעיף 7ג לחוק העיקרי כנוסחו ביום התחילה ואילך.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נכה כאמור בסעיף 7ה(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ששולמה לו התוספת לפי סעיף 7ג לחוק העיקרי מכוח הוראת נוהל של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, יראו אותו כאילו התוספת האמורה ניתנה לו מכוח חוק זה, והוראות חוק זה יחולו עליו ב-1 בחודש שלאחר פרסומו.
משוב א- א+