אישור החוק - הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס` 6), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏04 ‏נובמבר ‏2013 19:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 55

טלב אבו עראר
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יפעת קריב
עדי קול
יעל גרמן
מרב מיכאלי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה
משה זלמן פייגלין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

גילה גמליאל

נגד 11

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6), התשע"ד–2013
    **
    התקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"ד (4 בנובמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 470, מיום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012), עמ' 208.

    תיקון סעיף 11.בחוק גיל הנישואין, התש"י–1950‏ ס"ח התש"י, עמ' 286; התשע"א, עמ' 74. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1) ההגדרות "נער" ו"נערה" – יימחקו;(2) אחרי ההגדרה "עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין" יבוא:""קטין" – כמשמעותו בסעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962 ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.."החלפת מונח2.בחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "נער" יבוא "קטין", ובמקום "נערה" יבוא "קטינה".החלפת סעיף 53.במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:"היתר נישואי קטין או קטינה5.(א) על אף האמור בחוק זה, רשאי בית המשפט לענייני משפחה לתת היתר לנישואי קטין או קטינה אם מלאו להם שש עשרה שנים, ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין או הקטינה, לפי העניין, המצדיקות מתן היתר זה; בית המשפט לענייני משפחה יכריע בבקשה למתן היתר לאחר ששמע את הקטין או הקטינה, לפי העניין.(ב) לא יכריע בית המשפט לענייני משפחה בבקשה להיתר נישואין של קטין או קטינה שמלאו להם שש עשרה שנים אך טרם מלאו להם שבע עשרה שנים, אלא לאחר שקיבל תסקיר מאת עובד סוציאלי לפי חוק גיל הנישואין."הוספת סעיף 84.אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:"דיווח לכנסת8.(א) מדי שנה, ב-1 במרס, יימסר לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה), דיווח בכתב, כמפורט בסעיפים קטנים (ב) עד (ו), על יישום הוראות חוק זה, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הדיווח.(ב) שר המשפטים ידווח לוועדה על אלה: (1) מספר הבקשות שהוגשו לבתי המשפט לענייני משפחה למתן היתר נישואין;(2) מספר הקטינים והקטינות שקיבלו היתר נישואין מבתי המשפט לענייני משפחה, בחלוקה לפי גילאים;(3) הנסיבות שבשלהן ניתנו היתרי נישואין לפי סעיף 5;(4) מספר כתבי האישום שהוגשו בכל מחוז בשל עבירות לפי סעיף 2;(5) מספר פסקי הדין שניתנו בהליכים לפי סעיף 2, ושיעורי ההרשעה והזיכוי מתוכם;(6) גזרי הדין שניתנו בהליכים לפי סעיף 2;(7) מספר הקטינים והקטינות שנישאו ורושמי הנישואין או בתי הדין הדתיים התבקשו לערוך את נישואיהם או לרשמם, בחלוקה לפי גילאים – לעניין רושמי נישואין ובתי דין דתיים שבשטח הפעולה של משרד המשפטים; בסעיף זה – "רושם נישואין" – הרשות הרושמת כהגדרתה בפקודת הנישואין והגירושין (רישום) חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 876, (א) 903..(ג) השר לשירותי דת ידווח לוועדה על מספר הקטינים והקטינות שנישאו ורושמי הנישואין התבקשו לערוך את נישואיהם או לרשמם, בחלוקה לפי גילאים – לעניין רושמי נישואין ובתי דין דתיים שבשטח הפעולה של המשרד לשירותי דת.(ד) שר הפנים ידווח לוועדה על אלה:(1) מספר הקטינים והקטינות שנישאו ופקיד הרישום כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 270., התבקש לרשום את נישואיהם באותה שנה, בחלוקה לפי גילאים, לפי לשכות רשות האוכלוסין וההגירה, ולפי נישואין בהיתר בית המשפט לענייני משפחה ובלא היתר;(2) מספר התלונות שהגיש משרד הפנים למשטרה בשל עבירות לפי סעיף 2, בחלוקה לפי לשכות רשות האוכלוסין וההגירה.(ה) שר הרווחה והשירותים החברתיים ידווח לוועדה על מספר התסקירים שהוגשו לבתי המשפט לענייני משפחה בהליכים לפי חוק זה.(ו) השר לביטחון הפנים ידווח לוועדה על אלה:(1) מספר התלונות שהוגשו למשטרה בשל עבירות לפי סעיף 2, ומספר התלונות מתוכן שהגיש משרד הפנים;(2) מספר החקירות שנערכו בשל עבירות לפי סעיף 2;(3) מספר התיקים בשל עבירות לפי סעיף 2 שהועברו לפרקליטות לשם הגשת כתב אישום."תיקון חוק סדר הדין הפלילי
משוב א- א+