אישור החוק - הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 47), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏29 ‏אוקטובר ‏2013 19:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 47), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"ד (29 באוקטובר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 511, מיום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013), עמ' 43.

    תיקון סעיף 11.בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב]‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשע"ג, עמ' 86., בסעיף 1(ב), במקום הקטע החל במילים "לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד בהצבעה השנייה" ועד המילים "ההצבעות הנוספות" יבוא "בהצבעה השנייה יועמדו לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה הראשונה; המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השנייה".
משוב א- א+