קריאה שנייה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 147 - הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏31 ‏יולי ‏2013 16:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 45

יפעת קריב
יריב לוין
משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

אילן גילאון
עיסאווי פריג`
אחמד טיבי
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

משה גפני
עליזה לביא
מיקי לוי
יעקב פרי
עדי קול

נגד 1

קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה–1995 קובע את הזכאות לגמלת סיעוד. הגמלה ניתנת לתושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה ונמצא שהוא זקוק במידה רבה לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום־יום או להשגחה, והיא מותנית במבחני הכנסה שנקבעו לפי החוק.
  לפי חוק הביטוח הלאומי ניתנת גמלת הסיעוד כשירותים בעין, כגון עזרה בבית המבוטח, טיפול במרכז יום לקשיש ומשדר מצוקה.
  במסגרת תוכנית ניסיונית שהייתה בתוקף מיום 1 בינואר 2008 ועד 5 במאי 2013, ניתנה למבוטחים שמעסיקים מטפל רוב שעות היממה, שישה ימים בשבוע, הבחירה לקבל את הגמלה בכסף ולא בעין. התוכנית הופעלה בתשעה אזורים בארץ.
  מחקר שערך מכון ברוקדייל ואשר בחן את תוצאות הניסוי הראה שפחות מעשרה אחוזים מהזכאים לגמלת סיעוד שהעסיקו מטפל צמוד ויכלו לבחור בקבלת גמלה בכסף, אכן בחרו בכך. הרוב המכריע של אלו שבחרו בקבלת גמלה בכסף היו מרוצים מכך.
  בהצעת חוק ההסדרים הציעה הממשלה לקבוע כי תהיה חובה לקבל גמלת סיעוד בכסף למי שיחל להעסיק עובד זר לאחר יום 1 בינואר 2014. כמו כן הציעה הממשלה כי מגמלת הסיעוד ינוכו תשלום דמי ביטוח לאומי והפרשות סוציאליות בעד העובד הזר, אלא אם כן ביקש הזכאי אחרת.
  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, שדנה בהצעת החוק, קבעה שאין למנוע מהזכאים לגמלת סיעוד את הבחירה בין קבלת גמלת סיעוד בעין לבין קבלתה בכסף.
  הוועדה החליטה לחוקק הוראת שעה שתימשך עד סוף שנת 2014, לפיה תינתן לזכאים הבחירה האם לקבל את הגמלה בכסף או בעין. מי שזכאי היום לגמלת סיעוד לא יועבר לגמלה בכסף, אלא אם יבקש זאת. זכאי שיגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר החל מתחילת שנת 2014, יתבקש לבחור בעת מילוי הבקשה להיתר, האם הוא מבקש לקבל גמלה בעין או בכסף.
  כמו כן, ייערך מחקר שייבחן את השלכות התכנית בתקופה זו על מנת שבפני הוועדה יהיה המידע הדרוש לה בכדי להחליט בתום תקופת הוראת השעה, האם להאריך את הוראת השעה או להפוך את ההוראה להוראה קבועה.
  החוק הנדון קובע כי קבלת גמלה בכסף תהיה כפופה להחלטות הוועדה המקומית המקצועית אשר מורכבת מעובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי.
  עוד נקבע כי זכאי שקיבל גמלה בכסף יוכל לקבל חלק מהגמלה כשירותי סיעוד בעין, שאינם שירותים הניתנים על ידי עובד זר, כמו מרכז יום, מטפלת ישראלית ועוד. הוראה זו לא הייתה קיימת בעת שהופעלה התוכנית הניסיונית, וכעת מוצע לקבוע אותה.
  כמו כן, נקבע כי מי שיקבל גמלה בכסף בתום תקופת הוראת השעה, יהיה רשאי להמשיך לקבל גמלה בכסף, גם אם הוראת השעה תפקע ולא תוארך.
  בוועדה עלה הצורך להבטיח כי לזכאים לגמלת סיעוד יינתן כל המידע הנדרש לצורך קבלת בחירה מושכלת בין קבלת גמלה בכסף לבין קבלת גמלה בעין. כמו כן, עלה הצורך להבטיח פיקוח על מקבלי גמלה בכסף, וכן עלה הצורך להבטיח כי המעבר בין סוגי הגמלאות השונות ייעשה בקלות וללא עיכוב. לפיכך החליטה הוועדה כי הפעלת ההסדר תותנה בהתקנת תקנות על יד שר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור הוועדה.


החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 147 – הוראת שעה), התשע"ג–2013
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 768, מיום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013), עמ' 586 ועמ' 722.

  החלפת סעיף 225א והוספת סעיפים 225ב עד 225ד1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ג, עמ'..... (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 225א יבוא:"תשלום גמלת סיעוד בכסף לידי זכאי225א.(א) על אף הוראות סעיף 225(ב) ו-(ג), גמלת סיעוד תשולם בכסף לידי זכאי שמתקיימים בו תנאים אלה:(1) הוא זכאי לגמלת סיעוד כאמור בסעיף 224;(2) ניתנים לו או לבן משפחתו המתגורר עמו שירותי סיעוד בידי מטפל, ברוב שעות היממה, שישה ימים בשבוע לפחות;(3) הוא, המבקש להתמנות למקבל גמלה לפי סעיף 304 או מי שמונה למקבל גמלה כאמור, בחר לקבל את הגמלה לידיו כאמור בסעיף זה, והגיש בקשה לקבלת גמלה לפי הוראות סעיף זה, בטופס שעליו הורה המוסד.(ב) על אף הוראות סעיף 224, גמלת סיעוד המשולמת לזכאי לפי הוראות סעיף זה תהיה בשיעורים אלה:(1) לגבי מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(1) – 73% מקצבת יחיד מלאה, מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(1א) – 120% מקצבת יחיד מלאה, ומי שזכאי לגמלה לפי סעיף 224(א)(2) – 135% מקצבת יחיד מלאה;(2) על השיעורים האמורים בפסקה (1) תינתן תוספת בשיעור של 22% מקצבת יחיד מלאה לגבי מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(1א), ובשיעור של 29% מקצבת יחיד מלאה לגבי מי שזכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 224(א)(2), והכל אם אין בידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד, או שההיתר הותלה, והוא אינו מעסיק עובד זר כאמור.(ג) מי שבחר לקבל גמלה לפי סעיף זה, רשאי לשנות את בחירתו. (ד) הוועדה המקומית המקצועית והמוסד רשאים לקבוע, לגבי מי שמשולמת לו גמלת סיעוד בכסף לפי הוראות סעיף זה, אם המטפל כשיר ומתאים לטפל בזכאי לגמלה, בהתחשב בצרכיו, וכן אם היקף שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי בפועל בידי המטפל ורמתם עונים על צורכי הזכאי; קבעו הוועדה המקומית המקצועית או המוסד כי המטפל אינו כשיר או אינו מתאים לטפל בזכאי או כי שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי אינם עונים על צרכיו, רשאי המוסד שלא לשלם לזכאי את הגמלה לפי הוראות סעיף זה, ולקבוע כי יסופקו לו שירותי סיעוד או להפעיל את סמכותו לפי סעיף 304.(ה) בסעיף זה ובסעיפים 225ב ו-225ג – ""בן משפחה" – הורה, בן זוג, ילד, אח או אחות, וכן בן זוגו וילדו של כל אחד מהם;""מטפל" – מי שנותן שירותי סיעוד בעצמו, תמורת שכר, ומתקיימים בו שני אלה:(1) הוא אינו בן משפחה של הזכאי לגמלת סיעוד;(2) הוא אינו שוהה שלא כדין בישראל, כמשמעותו בסעיף 324ב;"עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991.(ו) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) או מיום תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 225ד, לפי המאוחר, ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), והן יחולו על גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה האמורה.קבלת שירותי סיעוד על ידי מי שמקבל גמלה בכסף 225ב. (א) אין בהוראות סעיף 225א כדי למנוע מזכאי המקבל גמלה לפי הסעיף האמור לקבל גם שירותי סיעוד כאמור בסעיף 225(ב), כפי שקבעה הוועדה המקומית המקצועית בהתאם לסמכותה לפי סעיף 232, למעט שירותי סיעוד הניתנים בידי עובד זר.(ב) מי שקיבל גמלה בכסף כאמור בסעיף 225א וכן שירותי סיעוד, כאמור בסעיף זה, תחושב גמלתו כך שלגמלה המלאה יתווספו התוספות, ככל שהוא זכאי להן, ומהסכום המתקבל ינוכה שווי שירותי הסיעוד שקיבל, ומהיתרה שתתקבל לאחר הניכוי יופחתו 20%; לעניין זה – "גמלה מלאה" – שווי הגמלה שהייתה ניתנת לזכאי אילו היה מקבל את הגמלה בעין לפי סעיף 224;"התוספות" – התוספות האמורות בסעיף 224(א)(1א) או (2), לפי העניין, הניתנות למי שאינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד.(ג) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) או מיום תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 225ד, לפי המאוחר, ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), והן יחולו על גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה האמורה.ניכוי הפרשות סוציאליות מגמלת סיעוד225ג.(א) בסעיף זה – "חשבון בנק", "פיקדון" – חשבון הבנק או הפיקדון כמשמעותם בסעיף 1יא לחוק עובדים זרים;"שיעור ההפרשה לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי" – השיעור הגבוה מבין אלה: (1) 12%;(2) האחוז משכר העבודה שחובה על מעביד בענף הסיעוד, לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה, לשלם לקופת גמל לקצבה בעד עובדו בעבור מרכיב הפיצויים ובעבור מרכיב התגמולים בגין חלקו של המעביד;"שיעור ההפרשה" – שיעור ההפרשה לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי, או, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן, השיעור האמור כשממנו מופחת אחד חלקי 12:(1) המעביד הוא זכאי לגמלת סיעוד שמקבל את גמלת הסיעוד לידיו לפי הוראת סעיף 225א;(2) המעביד התחיל להעביר, באמצעות המוסד, את הפיקדון החל בחודש הראשון שלאחר תחילת העסקת העובד, לחשבון הבנק, והעברת הפיקדון לחשבון הבנק לא הופסקה לבקשתו של המעביד לפי הוראות סעיף קטן (ב);(3) טרם חלפו 72 חודשים מהיום שבו ניתנה לראשונה לעובד הזר אשרת עבודה מסוג ב/1 לפי תקנה 5 לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד–1974 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517.;"קופת גמל לקצבה" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 ס"ח התשס"ה, עמ' 889..(ב) זכאי לגמלת סיעוד בכסף לפי סעיף 225א, המעסיק עובד זר, רשאי לבקש מהמוסד לנכות סכום השווה לשיעור ההפרשה כשהוא מוכפל בשכר המינימום, לחודש, כמשמעותו בחוק שכר מינימום, והמוסד יעבירו בשם הזכאי לחשבון הבנק; זכאי כאמור רשאי לבקש מהמוסד להפסיק את הניכוי.(ג) קבלת שירותי סיעוד לפי סעיף 225ב קודמת לניכוי סכומים כאמור בסעיף זה.(ד) בוצע ניכוי כאמור בסעיף זה יראו את הזכאי, בתקופה שבעדה בוצע הניכוי, כאילו מילא את חובתו לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה לתשלום לקופת גמל לקצבה; היה הפרש בין השכר המחושב לפי הוראות סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים שנקבע במפורש בחוזה העבודה שבין הזכאי לבין המטפל, לבין שכר המינימום, יהיה הזכאי חייב בתשלום שיעור ההפרשה לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי, לגבי חלק מההכנסה השווה להפרש.(ה) בוצע ניכוי כאמור בסעיף זה יראו את הזכאי, בתקופה שבעדה בוצע הניכוי, כאילו מילא את חובתו על פי דין לשלם כספים לפיקדון כאמור בסעיף 1יא לחוק עובדים זרים, ככל שנקבעה לגביו חובה כאמור. (ו) אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לפטור זכאי מהוראות חוק פיצויי פיטורים, אם התקיימו התנאים הקבועים בו לתשלום פיצויי פיטורים, והכל לגבי השלמת תשלום פיצויי הפיטורים העולה על הסכום של מרכיב הפיצויים שעל המעביד להפריש לקופת גמל לקצבה לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי.(ז) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום תחילתן של תקנות לפי סעיף 1יא לחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991, לעניין הפקדת פיקדון על ידי יחיד המעסיק עובד זר בענף הסיעוד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו, או מיום תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 225ד, לפי המאוחר, ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), והן יחולו על גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה האמורה.הוראות לעניין גמלת סיעוד בכסף225ד.(א) שר הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות לביצוע סעיפים 225א עד 225ג.(ב) בתקופת תוקפו של סעיף 225א יערוך המוסד מחקר לבחינת יישומם והשלכותיהם של סעיפים 225א עד 225ג." תיקון סעיף 2322.בסעיף 232, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) הוועדה המקומית המקצועית רשאית לקבוע כי זכאי שבחר בכך יקבל את גמלת הסיעוד בכסף לפי הוראות סעיף 225א, בתקופת תוקפו של הסעיף האמור."תיקון חוק עובדים זרים [מס' 16]3.בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991 ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"ב, עמ' 486., בסעיף 1יג, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד)(1) יחיד שהגיע לגיל הפרישה ומבקש לראשונה היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו או מבקש לחדש היתר כאמור שהותלה, יתבקש לבחור, בעת הגשת הבקשה, על גבי טופס של המוסד לביטוח לאומי, אם בתקופה שבה יעסיק עובד זר כאמור גמלת הסיעוד תשולם לו בכסף או לידי מי שנותן את שירותי סיעוד, והכל ככל שיהיה זכאי לגמלת סיעוד ותאושר בקשתו לקבלת היתר להעסקת עובד זר או לחדשו; טופס כאמור יכלול הסבר בדבר אפשרויות הבחירה ומשמעותן, לרבות הזכאות לשירותי סיעוד מגופים אחרים זולת המוסד לביטוח לאומי. (2) בסעיף קטן זה, "גיל הפרישה", "גמלת סיעוד" ו"היתר שהותלה" – כהגדרתם בסעיפים 1, 223, 223א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), בהתאמה.(3) הוראות סעיף קטן זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) או מיום תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 225ד לחוק הביטוח הלאומי, לפי המאוחר, ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), והן יחולו על בקשה ראשונה להיתר או על בקשה לחידוש היתר שהותלה, שהוגשו בתקופה זו."הוראת מעבר 4.הוראות סעיף 225א לחוק העיקרי, כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה יוסיפו לחול עד יום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) או עד יום תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 225ד לחוק העיקרי, לפי המאוחר, אך לא יאוחר מיום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), על מי שהיה זכאי לגמלת סיעוד בתום תקופת הניסיון כהגדרתה בסעיף האמור, לפי אותו סעיף. תחולת הוראות לאחר תום תקופת הוראת השעה 5. הוראות סעיפים 225א עד 225ד(א) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה, ימשיכו לחול אף לאחר תום תקופת תוקפם על מי שבתום התקופה משתלמת לו גמלת סיעוד בכסף לפי הוראות סעיף 225א האמור.
משוב א- א+