אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 133), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏31 ‏יולי ‏2013 12:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

עמר בר-לב
עדי קול
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

גדעון סער
סילבן שלום
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 133), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 686, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 831.

    הוספת סעיף 233א1.בפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ב, עמ' 614., אחרי סעיף 233 יבוא:"סיוע לרשות מקומית אחרת במצב חירום233א.(א) על אף האמור בסעיף 233, שר הפנים רשאי להתיר לעירייה לפעול מחוץ לתחומה לשם סיוע לרשות מקומית במילוי חובה, תפקיד או סמכות חיוניים, והכל לפי תנאים שקבע, לרבות לעניין שיפוי עירייה מסייעת בנסיבות המצדיקות זאת, בהתקיים מצב חירום כמפורט בפסקאות (1) או (2):(1) השר שוכנע כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש או מתרחש בתחום שיפוטה של הרשות המקומית המסתייעת אירוע אסון המוני, כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.;(2) הוכרז לגבי שטח שבתחום הרשות המקומית המסתייעת מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951.(ב) שר הפנים יתיר לעירייה לפעול כאמור בסעיף קטן (א) לאחר התייעצות עם יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ובלבד שנוכח כי התקיימו שני אלה:(1) בשל נסיבות מצב החירום לפי סעיף קטן (א)(1) או (2), הרשות המקומית המסתייעת אינה מסוגלת לספק לתושביה שירות חיוני או שמתן השירות נפגע באופן מהותי;(2) פעילות העירייה המסייעת מחוץ לתחומה לא תפגע באופן מהותי במילוי חובותיה לפי כל דין או בשירותים שהיא מספקת לתושביה.(ג) התיר שר הפנים לעירייה לפעול כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך בהקדם האפשרי לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. (ד) בסעיף זה –"עירייה מסייעת" – עירייה ששר הפנים התיר לה לסייע לרשות מקומית אחרת לפי סעיף זה;"רשות מקומית מסתייעת" – רשות מקומית שקיבלה סיוע מעירייה מסייעת לפי סעיף זה."תיקון פקודת המועצות המקומיות
משוב א- א+