קריאה שנייה - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 144), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏30 ‏יולי ‏2013 16:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

משה זלמן פייגלין
איציק שמולי
מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חיילים משוחררים רבים לא מודעים לזכויות, ובעיקר לחובות שלהם כלפי המוסד לביטוח לאומי בעת שחרורם. בשל כך נפוצים מקרים בהם חייל משוחרר מגלה בחלוף זמן רב שהוא חייב למוסד ביטוח לאומי סכומי כסף גבוהים מאוד, הכוללים ריבית, הצמדה וקנסות לסכום שהיה עליו לשלם בתחילה.
  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 144), התשע”ג–2013 (להלן – החוק), קובע חובה על המוסד לביטוח לאומי לשלוח הודעה לכל חייל או משרת בשירות לאומי או אזרחי שסיים את שירותו, בדבר חבותו בתשלום דמי ביטוח וכן בדבר הזכויות להן הוא זכאי לפי חוק הביטוח הלאומי.
  בכדי לייעל את הביצוע ולהקל על המוסד לביטוח הלאומי, נקבע בחוק כי אגף כוח אדם בצה”ל, או המשרד הממונה על שטח הפעולה ”השירות האזרחי-לאומי”, יודיעו למוסד לביטוח הלאומי על תום תקופת השירות של חייל משוחרר.
  החוק מסייע בידי אלה המסיימים את שירותם בצבא, בשירות הלאומי או בשירות האזרחי, ומאפשר להם לדעת את חבותם כלפי הביטוח הלאומי.


החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 144), התשע"ג–2013 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ג באב התשע"ג (30 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 510, מיום כ"ה בתמוז התשע"ג (3 ביולי 2013), עמ' 38.

  הוספת סעיף 377א1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 755., אחרי סעיף 377 יבוא: "הודעה לחייל משוחרר377א.(א) בסעיף זה –"חוק קליטת חיילים משוחררים" – חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.;"חייל משוחרר" – מי שסיים את שירותו הסדיר אף אם שוחרר לפני תום התקופה שהוא חייב בה;"שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים.(ב) המוסד יודיע לחייל משוחרר, בסמוך למועד שחרורו הצפוי, על הזכויות שיהיה זכאי להן ועל החובות שיחולו עליו, לפי חוק זה, עם שחרורו משירות סדיר; אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל או המשרד הממונה על שטח הפעולה "השירות האזרחי-לאומי"‏ י"פ התשע"ג, עמ' 4552., לפי העניין, ימסרו למוסד הודעה על תום תקופת השירות הסדיר של חייל משוחרר.(ג) השר, בהסכמת שר הביטחון או השר הממונה על המשרד כאמור בסעיף קטן (ב), לפי העניין, ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות לביצוע סעיף זה."
משוב א- א+