אישור החוק - הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס` 43 - הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏10 ‏יוני ‏2013 21:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 44

יפעת קריב
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק יסודות התקציב קובע כי תקציב משרד הביטחון יידון בוועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון. לפי תקנון הכנסת, כאשר קבועה בחיקוק סמכות להקים ועדה משותפת, ועדת הכנסת בוחרת את יו”ר הוועדה המשותפת מבין חברי הוועדה ששמה נזכר ראשון בחיקוק. החוק קובע הוראת שעה עד סוף שנת 2014, כי סדר הוועדות בהוראה זו ישתנה לוועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים, כך שלפי תקנון הכנסת יושב ראש הוועדה המשותפת בתקופה זו ייבחר מבין חברי ועדת החוץ והביטחון.

החוק המלא


  • חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 43 – הוראת שעה), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשע"ג (10 ביוני 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 502, מיום י"ח בסיוון התשע"ג (27 במאי 2013), עמ' 14.

    תיקון סעיף 18 – הוראת שעה1.בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), יקראו את חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"ב, עמ' 454., כך שבסעיף 18(א), במקום "ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון" יבוא "ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים".
משוב א- א+