קריאה שנייה - הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 37), התשע"ג-2012

‏יום שישי ‏21 ‏דצמבר ‏2012 02:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק מעגן חלקים מתוך המלצות שהועברו לשר האוצר על-ידי צוות בראשות מנכ”ל משרד ראש הממשלה, שמונה בספטמבר 2012 במטרה להגיע עם בעלי המניות של הזכיינית ישראל 10 בע”מ להסדר בדבר החובות שצברו. בהתאם לחוק, תקופת הזיכיון של ערוץ 10 תוארך בשנתיים נוספות, עד לתאריך 31 בדצמבר 2014, וזאת בכפוף, בין היתר, לתשלום כלל החובות הכספיים הדחויים והשוטפים של הזכיינית עד ליום 31 בדצמבר 2012 והעברת מלוא פעילות חברת החדשות של הזכיינית לירושלים לא יאוחר מיום 1 בספטמבר 2013. בהתאם לחוק, אי-עמידה באחד מתנאים אלה, תביא לפקיעה אוטומטית של הזיכיון.
    כמו כן, בהתאם לחוק, תהא אפשרות לערוץ 22 (קשת ורשת) להאריך את תקופת הזיכיון באפיק 22 עד לשנת 2017, וזאת כנגד תשלום תמורה. בתקופה שבין שנת 2015 לשנת 2017 יוסיפו לחול על ערוץ 22 המחויבויות שחלות עליו כיום. בנוסף, תינתן לבעלי הזיכיון אפשרות לבקש לעבור לרישיון החל מיום 1 בינואר 2013, בקשה שתכנס לתוקפה ביום 1 בינואר 2014. לבסוף, בשנים 2013, 2014, 2015, תינתן לבעלי הזיכיונות האמורים האפשרות לפרוס 27% מחובות התוכן העתידיות שלהם במשך 36 חודשים לאחר קבלת הרישיון.
משוב א- א+