אישור החוק - הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס` 41), התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 15:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 6

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • התנאים לשלילת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ”א-1980, לגבי זכאי לגמלת הבטחת הכנסה שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה ואשר יצאו יחד את ישראל שונו. עד לתיקון מס` 41 לחוק הבטחת הכנסת, התשמ”א–1980, זכאי ובן זוגו שיצאו את ישראל יחד לפחות ארבע פעמים באותה שנה קלנדרית או אם יצאו פחות מארבע פעמים אבל שהו מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית למעלה מ-72 ימים – נשללה מהם גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית ביחס לתקופות שבהן שהו מחוץ לישראל. בחוק זה נקבע שמעתה הגמלה תישלל החל מהפעם הרביעית באותה שנה קלנדרית שבה יצאו הזכאי ובן זוגו את ישראל, בעד כל חודש או חלקו שבו יצאו את ישראל בפעם הרביעית, ואם הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל יותר מארבע פעמים, תישלל הגמלה בעד כל אחד מהחודשים שבם שהו מחוץ לישראל באותה שנה. בנוסף, זכאי ובן זוגו שיצאו את ישראל פחות מארבע פעמים באותה שנה קלנדרית, אך שהו מחוץ לישראל באותה שנה כאמור תקופה שבין 73 ימים ל-100 ימים, תישלל הגמלה בעד כל אחד מהחודשים שבהם שהו מחוץ לישראל, ואם שהו למעלה מ-100 ימים, תישלל הגמלה בעד כל החודשים שבהם שהו מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית. הוראות תיקון מס` 41 לחוק האמור יחולו על גמלה שתשתלם מחודש ינואר 2013 ואילך.

החוק המלא


  • חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 41), התשע"ג–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג (5 בנובמבר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 492, מיום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), עמ' 284.

    תיקון סעיף 14א1.בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"ב, עמ' 610. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14א(ג1) –(1)במקום פסקה (1) יבוא:"(1)הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, ארבע פעמים באותה שנה קלנדרית – בעד כל חודש שבו, במלואו או בחלקו, שהו מחוץ לישראל בפעם הרביעית;(1א)הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, יותר מארבע פעמים באותה שנה קלנדרית – בעד כל אחד מהחודשים, באותה שנה קלנדרית שבהם שהו, בכל החודש או בחלקו, מחוץ לישראל.";(2)בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "בעד כל אחד מהחודשים" יבוא:"(א)בעד כל אחד מהחודשים, כולם או חלקם, מהיום ה-73 ועד ליום ה-100 שבו שהו מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית;(ב)בעד כל אחד מהחודשים באותה שנה קלנדרית שבהם שהו, בכל החודש או בחלקו, מחוץ לישראל, אם שהו מחוץ לישראל יותר מ-100 ימים באותה שנה קלנדרית."תחולה2.הוראות סעיף 14א(ג1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על גמלה המשתלמת בעד חודש ינואר 2013 ואילך.
משוב א- א+