אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 196), התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 13:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נמנע 0

תקציר

  • מטרת החוק היא לעודד את הקמתם של תאגידי מים וביוב על ידי הרשויות המקומיות ולקדם את פעילותם במישור הכלכלי. לשם כך, החוק קובע שני פטורים ממס, בשנות המס 2011 עד 2015, לתאגידי מים וביוב, שהם בשליטה מלאה של רשויות מקומיות, וכן לרשויות שהתאגידים בשליטתן. הפטורים כאמור כוללים פטור ממס על הכנסה מדיבידנד המשולם לרשות המקומית מתאגיד המים, וכן פטור ממס בשל הכנסה מריבית שנצברה החל בשנת 2011 ועד שנת 2015 על הלוואות בעלים שנתנה הרשות המקומית לאותו תאגיד; פטור נוסף הוא פטור ממס חברות לשנות המס 2011 עד 2015 לתאגידי מים וביוב, שהם בשליטה מלאה של רשות מקומית;
    מלבד זאת, החוק קובע הוראת הסמכה לשר האוצר שיקבע באישור ועדת הכספים אחת לשנה רשימה של סוגי זכאות לתשלום מופחת של מחיר שירותי המים ושירותי הביוב. סוגי הזכאות ייקבעו לפי אמות מידה שוויוניות ובהתחשב בשיקולים סוציאליים; ההפחתה בתשלום מחיר שירותי המים ושירותי הביוב תמומן מתקציב המדינה בדרך של תמיכה, שלא תעלה על סכום השווה ל-1.5% מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל צרכני תאגידי המים והביוב; מדובר בהנחות בשיעור של כ-60 מיליון ש”ח לשנה; תחילתו של סעיף ההנחות האמור היא בשנת הכספים הבאה.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 196), התשע"ג–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג (5 בנובמבר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 686, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 830.

    תיקון סעיף 91.בפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ב, עמ' 754., בסעיף 9(2), אחרי פסקת משנה (א) יבוא:"(א1)על אף האמור בפסקת משנה (א), הכנסתה של רשות מקומית מדיבידנד בתקופת ההטבה ומריבית בתקופת ההטבה – פטורה ממס; לעניין זה –"תקופת ההטבה" – שנות המס 2011 עד 2015;"דיבידנד בתקופת ההטבה" – דיבידנד מרווחי תאגיד מים וביוב המחולק בתקופת ההטבה לרשות מקומית המחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד;"ריבית בתקופת ההטבה" – ריבית שנצברה בתקופת ההטבה, ומשולמת בתקופת ההטבה על ידי תאגיד מים וביוב לרשות מקומית שמחזיקה באמצעי שליטה באותו תאגיד, בשל הלוואה שנתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד מים וביוב;"תאגיד מים וביוב" – חברה שהוקמה לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001‏ ס"ח התשס"א, עמ' 454., שרשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה." תיקון חוק תאגידי מים וביוב
משוב א- א+