קריאה שנייה - הצעת חוק השתלת אברים (תיקון), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 20:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

שכיב שנאן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • במסגרת תפקידי ועדת ההיגוי לפי חוק השתלת אברים, התשס”ח-2008 מוסמכת הוועדה לקבוע הנחיות לעניין הקצאה של אברים שניטלו בהתאם להוראות החוק ולשקול בין היתר, בעת מתן קדימות בהקצאת אברים, גם מקרה שתרומת האבר יעודה לנתרם מסוים, וזאת גם אם התרומה ניתנה לפני תחילתו של החוק.

החוק המלא


  • חוק השתלת אברים (תיקון), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 478, מיום ה' בתמוז התשע"ב (25 ביוני 2012), עמ' 238.

    תיקון סעיף 91.בחוק השתלת אברים, התשס"ח–2008‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 394. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ב)(4) – (1)בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "לרבות אם ניתנה לפני יום תחילתו של חוק זה";(2)בפסקת משנה (ג), המילים "שלא לנתרם מסוים," – יימחקו, ובסופה יבוא "לרבות אם ניתנה לפני יום תחילתו של חוק זה". הנחיות מעודכנות 2. בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה תקבע ועדת ההיגוי למרכז להשתלות כמשמעותה בחוק העיקרי, הנחיות מעודכנות בהתאם להוראות חוק זה.
משוב א- א+