קריאה שנייה - הצעת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 20:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

שכיב שנאן
עינת וילף

נגד 1

דב חנין

נמנע 0

תקציר

  • נקבע שהמנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז–2007 יבצע הערכת יכולת תעסוקה חוזרת למשתקם אחרי שנה ואחרי שלוש שנים מהמועד שבו ניתנה ההחלטה בעניינו של המועסק; זאת כדי לסייע לאותו מועסק להתקדם ולשפר את תנאי העסקתו. כן נקבע שהחוק האמור יעמוד בתוקפו עשר שנים מיום פרסומו, דהיינו - עד ליום 7.8.2017, וכן שהתשלום ליום מחלה של משתקם בתעסוקה במשרה מלאה יהיה שווה לגמול התעסוקה שהוא זכאי לו בעבור יום תעסוקה.

החוק המלא


  • חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 709, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), עמ' 1220.

    תיקון סעיף 31.בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז–2007 ס"ח התשס"ז, עמ' 450. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(ו), במקום "בתום שנה, בתום שנתיים ובתום ארבע שנים" יבוא "בתום שנה ובתום שלוש שנים".תיקון סעיף 192.בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "חמש שנים" יבוא "עשר שנים". תיקון התוספת השנייה3.בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בפרט 2, במקום "בשיעור של 75% מגמול התעסוקה" יבוא "שווה לגמול התעסוקה".
משוב א- א+