אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 194), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 15:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

שכיב שנאן
נסים זאב

נגד 1

זאב בנימין בגין

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 194), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 636, מיום ט' בכסלו התשע"ב (5 בדצמבר 2012), עמ' 232.

    תיקון סעיף 461.בפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל , נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ב, עמ' ... (להלן – הפקודה), בסעיף 46 – (1)בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המילים "לקרן לאומית" יבוא "אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 180 שקלים חדשים לקרן לאומית", ובמקום הקטע החל במילים "מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה" עד המילים "לפי הנמוך מביניהם" יבוא "מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה, או על 9,000,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם"; (2)סעיף קטן (ב) – בטל.תיקון כותרת חלק ו12.בכותרת חלק ו1 לפקודה, במקום "והנחות סוציאליות" יבוא "הנחות סוציאליות וסכומי תרומה מוכרים".תיקון סעיף 120א3.בסעיף 120א לפקודה, אחרי ההגדרה "הנחות סוציאליות" יבוא:""סכומי תרומה מוכרים" – הסכומים הנקובים בסעיף 46(א);".תיקון סעיף 120ב4.בסעיף 120ב(א) לפקודה, אחרי "הסוציאליות" יבוא "וסכומי התרומה המוכרים".תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי)
משוב א- א+