קריאה שנייה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 55), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏24 ‏יולי ‏2012 17:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

דוד אזולאי
מגלי והבה
משה גפני
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • בתיקון זה לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982, עודכן כלי העיצומים הכספיים, אשר היה קיים בחוק כבר משנת 2000.
  סכומי העיצום הכספי שנקבעו בחוק הינם סכומי מקסימום. ההפרות הפוטנציאליות חולקו לחמש קבוצות, בהתאם לחומרת ההפרות של בעלי רישיונות לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק, כשלכל קבוצה נקבע סכום העיצום המירבי שניתן להטיל. כך, סכום המקסימום הוא 230 אלף ₪ בתוספת 1.3% מהכנסתו השנתית של המפר, אם הכנסתו השנתית אינה עולה על 100 מיליון ₪ ו-1.6 מיליון בתוספת 0.225% מההכנסה השנתית של המפר אם הכנסתו השנתית גבוהה מ-100 מיליון ₪. סכום מקסימום זה מתייחס להפרות בדרגת החומרה הגבוהה ביותר, כאשר סכום המקסימום הקבוע בצד ההפרות החמורות פחות הוא 12.5%, 25% ו-50% מסכום המקסימום הנ”ל, בהתאמה, על פי חומרת ההפרה. ביחס להפרות הפשוטות ביותר נקבע כי סכום המקסימום יעמוד על 25 אלף ₪.
  גובה העיצום הכספי ייקבע על ידי מנכ”ל משרד התקשורת בכל מקרה של הפרה בהתאם לנסיבותיו, ובכפוף לסכום התקרה שנקבע בהצעת החוק. הטלת עיצום כספי בשל הפרות המנויות בשתי דרגות החומרה הגבוהות יותר תהיה טעונה היוועצות בוועדה, הן ביחס לעצם הטלת העיצום הכספי והן ביחס לגובהו. שר התקשרות ימנה את הוועדה אשר תימנה שלושה חברים, כאשר שניים מהחברים יהיו נציגי ציבור.
  בנוסף, נקבעו בחוק אמות המידה להחלטות מנכ”ל משרד התקשורת ביחס לעצם הטלת העיצום הכספי והן ביחס לגובהו.
  כדי למנוע את הסיכון מעמידה בפני אכיפה פלילית ואכיפה מנהלית, נקבע כי אם שילם המפר עיצום כספי בשל הפרה שביצע, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותו מעשה, אלא אם כן נתגלו עובדות או ראיות חדשות המצדיקות זאת.
  נקבע כי ככלל, פרסום בדבר הטלת עיצום כספי ייעשה על ידי המנהל באתר האינטרנט של המשרד, וכי משך הפרסום יהיה מוגבל בזמן וייקבעו הוראות לעניין אופן הפרסום כדי למנוע ככל הניתן את העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום. כן נקבע, כי לא יפורסם שמו של יחיד שהוטל עליו עיצום כספי, אלא אם כן סבר המנהל, כי הפרסום נחוץ לשם אזהרת הציבור, והעיצום הכספי הוטל בשל הפרה הקשורה למתן שירות לציבור על ידי המפר.

החוק המלא


 • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 665, מיום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), עמ' 434.

  תיקון סעיף 1 1.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ב, עמ' 507.
משוב א- א+