אישור החוק - הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס` 8), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏16 ‏יולי ‏2012 19:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

יצחק כהן
מנחם אליעזר מוזס
שכיב שנאן
גדעון סער

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תוכן התקציר: התפיסה המשפטית המקובלת בישראל ובעולם כולו היא, כי דיני הנזיקין הרגילים אינם מתאימים למצב של לחימה, בשל הייחודיות של הסיטואציה המלחמתית. ברוח זו, החוק הקיים מכיל פטור מאחריות בנזיקין למדינה כאשר הנזק נגרם כתוצאה מ”פעולה מלחמתית”. התיקון לחוק מבהיר ומחדד את ההגדרה של ”פעולה מלחמתית” ברוח הפרשנות שניתנה למונח זה בפסיקת בית המשפט העליון. התיקון מעגן את התפיסה לפיה יש לראות גם בפעולה לשם מניעת טרור, מעשי איבה או התקוממות שהיא בעלת אופי לוחמתי – בהתחשב במכלול הנסיבות שבהן היא נעשתה – כ”פעולה מלחמתית” שפוטרת את המדינה מאחריות נזיקית.
    בנוסף, התיקון קובע כי מקום בו תטען המדינה, כטענה מקדמית, כי הפעולה שבגינה היא נתבעת היא בגדר ”פעולה מלחמתית”, יידרש בית המשפט לדון בטענה לאלתר. בשל העובדה שטענת ”פעולה מלחמתית” היא, במהותה, טענת חסינות, מן הראוי לדון בה כטענה מקדמית ולא לדחות את הדיון בה לסוף ההליך, זאת מכיוון שקבלת הטענה מייתרת את הצורך לדון בתביעה לגופה. הוספת הוראה זו לחוק תוביל לחסכון בזמן שיפוטי יקר.
    כיום, קובע החוק כי המדינה אינה אחראית לנזק שנגרם לנתין של מדינת אויב. התיקון לחוק מרחיב הוראה זו, כך שתחול גם על תושביו של שטח שמחוץ לישראל, שהממשלה הכריזה עליו כ”שטח אויב”. הוראה זו תחול על מעשה שאירע אחרי ה-12 בספטמבר 2005, שהוא המועד שבו תם יישום תכנית ההתנתקות. להוראה זו תהיה משמעות מעשית רק במידה שהממשלה תחליט להכריז על רצועת עזה כ”שטח אויב”.
    כמו כן, נקבע כי תובענות שעניינן נזקים שנגרמו על ידי צה”ל יוגשו לבית המשפט המוסמך במחוז הקרוב ביותר למקום המעשה שבשלו תובעים, מבין המחוזות ירושלים והדרום. כך, תביעות שיוגשו על ידי תושבי עזה יוגשו לבית המשפט המוסמך במחוז הדרום, ותביעות שיוגשו על ידי תושבי יהודה ושומרון יוגשו לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

משוב א- א+