אישור החוק - חוק עובדים זרים (תיקון מס` 15), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏יולי ‏2012 19:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

ציפי חוטובלי
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

יולי - יואל אדלשטיין
רוברט אילטוב
שכיב שנאן
אבי (משה) דיכטר

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק עובדים זרים (תיקון מס' 15), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ב (9 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 481, מיום י"ב בשבט התש"ע (27 בינואר 2010), עמ' 236.

    תיקון סעיף 21.בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991‏ ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"א, עמ' 638. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –(1)בסעיף קטן (א)(2), אחרי "העביד עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג" יבוא "ובלבד שהמעשה אינו נכלל בין המעשים המפורטים בסעיף קטן (ב)";(2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1)קנס כאמור בסעיף קטן (א) לא יפחת מכפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה, ובית המשפט רשאי להקל בעונש כאמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על –(1)העסקת עובד זר בתחום הסיעוד המועסק על ידי אדם כאמור בסעיף 398(א2)(5) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210., ובלבד שאותו מעסיק קיבל היתר להעסיק עובד זר;(2) העסקת עובד זר בענף חקלאות על ידי מעסיק בעל היתר, ובלבד שיש בידי העובד הזר רישיון עבודה בענף חקלאות ובקשה להעסיקו במקום או בענף חקלאות אחר הוגשה וטרם נענתה."הוספת סעיף 4א2.אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:"חזקה לגבי העסקת עובד זר בידי מחזיק במקרקעין4א.יראו מחזיק במקרקעין כמי שמעביד עובד זר שנמצא עובד במקרקעין, אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת."תיקון סעיף 53.בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "קנס כקבוע" יבוא "כפל הקנס האמור". הוספת סעיף 5א14.אחרי סעיף 5א לחוק העיקרי יבוא: "צו מינהלי להגבלת שימוש במקום 5א1.(א)הממונה רשאי ליתן צו להגבלת השימוש בבית עסק (בסעיף זה – צו מינהלי), לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, אם שוכנע כי מועסק בו עובד זר ללא היתר, בניגוד להוראות סעיף 2, ושמתן הצו חיוני לשם מניעת המשך העסקה בבית העסק של עובד זר כאמור, ובלבד שהגבלת השימוש בבית העסק לא תגרום לנזק כלכלי חמור שאינו סביר בנסיבות העניין לבעל המקום, למחזיק במקום או לאדם אחר, וניתנה להם הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהם.(ב)צו מינהלי יישלח בדואר רשום או יימסר בידי שליח, וייכנס לתוקפו בתום 15 ימים מיום מסירתו למחזיק במקום או לבעל המקום, אלא אם כן בוטל או שונה בהחלטת בית המשפט. (ג)הרואה את עצמו נפגע מצו מינהלי רשאי לבקש מבית משפט השלום לבטלו או לשנותו; על החלטת בית משפט השלום ניתן לערער לבית משפט מחוזי בדרך שמערערים על החלטה בעניין אזרחי והערעור יידון לפני שופט יחיד."תיקון חוק סדר הדין הפלילי
משוב א- א+