קריאה שנייה - הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏26 ‏יוני ‏2012 17:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

שכיב שנאן
מגלי והבה
משה גפני
עינת וילף

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשע"ב (26 ביוני 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 691, מיום י"ד בסיוון התשע"ב (4 ביוני 2012), עמ' 854.

    הארכת תוקף1.תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967‏ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; ס"ח התשס"ז, עמ' 364., כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת, מוארך בזה, עד יום ו' בתמוז התשע"ז (30 ביוני 2017).
משוב א- א+