אישור החוק - הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס` 18), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 02:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

עפו אגבאריה
חנא סוייד

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • תוכן התקציר:

    החוק מתקן את סעיף 5א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ”א-1981, שעניינו חובת תאגיד בנקאי למסור ללקוחותיו הודעה בכתב על סכומי העמלות או על שיעור העמלות שהוא גובה בעד שירותיו. כדי להקל על האוכלוסייה המבוגרת בקריאת המידע הכלול בהודעה האמורה, מסמיך החוק את נגיד בנק ישראל לקבוע כללים לעניין צורתה של ההודעה הנשלחת ללקוחות שהם אזרחים ותיקים, ובכלל זה לעניין הגודל המזערי של האותיות באותה הודעה.

החוק המלא


  • חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18), התשע"ב–2012*
    התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 452, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 134.

    תיקון סעיף 5א1.בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ב, עמ' 86., בסעיף 5א(ג)(1), בסופו יבוא "הנגיד יקבע כללים לעניין צורת הודעה כאמור הנשלחת ללקוח שהוא אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן–1989 ס"ח התש"ן, עמ' 26., ובכלל זה לעניין הגודל המזערי של האותיות באותה הודעה;".
משוב א- א+