קריאה שנייה - הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 01:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

מאיר שטרית
מגלי והבה
מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע כי יש לעדכן את המדד הקהילתי, המובא בחשבון בחישוב שיעור התגמולים המשתלמים לנכים הזכאים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957, ולפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954.
    בנוסף, נקבע כי תבוא תוספת נוספת לתגמול המשתלם לנכה הזכאי לתגמול לפי הכנסה (”נכה נזקק”), ולנכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה (”נכה נצרך”) לפי אותם חוקים.
    באופן זה, יעלה שיעור התגמולים המשתלם לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים, והם יהיו זכאים לתוספת תשלום.
משוב א- א+