אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 42), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012 00:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42), התשע"ב–2012*
    התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 650, מיום ו' בשבט התשע"ב (30 בינואר 2012), עמ' 298.

    הוספת סעיפים 11ב עד 11ה1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ב, עמ' 180. (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 11א יבוא:"תנאי כליאה הולמים11ב.(א)בסעיף זה, "אסיר" – למעט עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום.(ב)אסיר יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו.(ג)אסיר יהיה זכאי, בין השאר, לכל אלה:(1)תנאי תברואה הולמים, תנאים שיאפשרו לו לשמור על ניקיונו האישי, טיפול רפואי הנדרש לשם שמירה על בריאותו, ותנאי השגחה מתאימים לפי דרישת רופא של שירות בתי הסוהר;(2)מיטה, מזרן ושמיכות לשימושו האישי, והחזקת חפצים אישיים כפי שייקבע בתקנות;(3)מי שתייה וכן מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותו;(4)בגדים, מוצרים לשמירה על ניקיון אישי ומצעים בכמות ובתנאים שייקבעו בפקודות השירות;(5)תנאי תאורה ואוורור סבירים בתא;(6)הליכה יומית באוויר הפתוח, בתנאים ובמועדים שייקבעו בתקנות; זכות זו ניתנת להגבלה מטעמים של שמירה על שלומו של האסיר.(ד)עיקר זכויות האסירים וחובותיהם במקום המאסר יפורסמו במקום בולט במקום המאסר.(ה)מבקר המשרד לביטחון הפנים ימסור לשר, אחת לשנה, דין וחשבון על יישום סעיף זה.(ו)השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לביצוע סעיף זה, וכן הוראות בדבר תנאים נוספים שלהם יהיה זכאי אסיר בבית הסוהר.פעילות חינוך ופנאי11ג.אסיר יהיה זכאי להשתלב בפעילות פנאי או חינוך בהיקף ובתנאים כפי שייקבעו בתקנות ובפקודות השירות.שיקום אסירים11ד.(א)נציב בתי הסוהר יבחן אפשרויות לשיקומו של אסיר שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל וינקוט צעדים להבטחת שילובו המרבי בפעילויות שיקום בין כותלי בית הסוהר. (ב)אסיר כאמור בסעיף קטן (א) ישולב בפעילויות שיקום, ככל שיימצא מתאים לכך, במועד, בהיקף ובתנאים כפי שייקבעו בתקנות ובפקודות השירות.(ג)השר יקבע, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, הוראות לעניין סעיף זה.שמירת דינים11ה.אין בהוראות סעיפים 11ב עד 11ד כדי לגרוע מזכויותיו של עצור לפי סעיף 9 לחוק המעצרים."תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) [מס' 9]2.בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשע"א, עמ' 654. , בסעיף 9(ב)(3), לפני "למזון" יבוא "למי שתייה וכן".שמירת תוקף 3.תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר), התש"ע–2010 ק"ת התש"ע, עמ' 1125., כנוסחן ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותן כאילו הותקנו לפי סעיף 11ב לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ואין בתקנות שיותקנו לפי הסעיף האמור כדי לגרוע מתוקפן.
משוב א- א+