קריאה שנייה - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס` 17), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 13:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

אמנון כהן
ציון פיניאן

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק מסמיך את שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע אגרות בעד הגשת בקשות למועצה להשכלה גבוהה לצורך הפעלת סמכויותיה לפי חוק בנושאים אלה: הכרה במוסד להשכלה גבוהה, מתן היתר לפתיחתו וקיומו של מוסד להשכלה גבוהה, הסמכת מוסד להשכלה גבוהה להעניק תארים מוכרים, הכרה בתואר של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר ביהודה ושומרון והענקת רישיון לשלוחה של מוסד מחו”ל. כמו כן, הוא קובע שקביעת האגרות תעשה, בין השאר, תוך התחשבות בסוגים השונים של המוסדות להשכלה גבוהה .

החוק המלא


  • חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 17), התשע"ב–2012*
    התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 657, מיום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012), עמ' 370.

    הוספת סעיף 311.בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשע"א, עמ' 1025. , אחרי סעיף 30 יבוא:"אגרות 31.שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות אגרות בעד הגשת בקשות כמפורט להלן, ורשאי הוא לקבוע אגרות שונות בשים לב לסוגים שונים של מוסדות להשכלה גבוהה: (1)בקשה להכרה לפי סעיף 9;(2)בקשה לתעודת היתר לפי סעיף 21א;(3)בקשה להסמכה לפי סעיף 23;(4)בקשה לרישיון לפי סעיף 25ג;(5)בקשה להכרה בתארים לפי סעיף 28א."
משוב א- א+