קריאה שנייה - חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס` 5), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏12 ‏מרץ ‏2012 20:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

משה גפני
משה כחלון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס` 4), התשע”ב-2012 קובע שבני זוג, ובהיעדר בני הזוג - הוריהם של חיילי מילואים שנספו לפני 1 בינואר 1999 או שנפגעו לפני התאריך האמור אך נפטרו כתוצאה מהפגיעה לאחר אותו תאריך, יהיו זכאים למענק הוני בסך של 100,000 שקלים חדשים בתנאים שנקבעו בתיקון מס` 4. עם זאת, לפי תיקון מס` 4 ילדו של חייל מילואים שנספה לפני 1 בינואר 1999, להבדיל מילדו של חייל מילואים שנספה לאחר אותו תאריך כפי שנקבע לפי חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס”ב-2002, אינו זכאי לקבל את המענק ההוני במקרים בהם בן זוגו של חייל המילואים נפטר או אינו זכאי למענק ההוני והורי חייל המילואים נפטרו גם כן.
  כעת נקבע שבמקרים כאלה גם ילדו של חייל מילואים שנספה לפני 1 בינואר 1999 או שנפגע לפני התאריך האמור אך נפטר כתוצאה מהפגיעה לאחר אותו תאריך, יהיה זכאי למענק ההוני במקרים בהם בן זוגו של חייל המילואים נפטר או אינו זכאי למענק ההוני והורי חייל המילואים נפטרו גם כן ובלבד שבקשה לקבלת המענק תוגש עד ליום 31 במרס 2014.

החוק המלא


 • חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 5), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 443, מיום י"א באדר התשע"ב (5 במרס 2012), עמ' 110.

  תיקון סעיף 151.בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב–2002‏ ס"ח התשס"ב, עמ' 400; התשע"ב, עמ' 90., בסעיף 15(ב) – (1)בפסקה (1), בהגדרה "בן משפחה", במקום "בן זוג או הורה" יבוא "בן זוג, הורה, או ילד כמשמעותו בסעיף קטן (א)(3),";(2)בפסקה (3), במקום "מהמועד הקובע" יבוא "מיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012)";(3)בפסקה (4) – (א)בפסקת משנה (א), אחרי "להורי החייל" יבוא "בלבד", ובמקום "לא ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין" יבוא "ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין, לילדו של החייל; לא הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, ילד או שהילד נפטר לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו – לא ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין;"; (ב)בפסקת משנה (ב), במקום "או יותר מבן זוג אחד" יבוא "יותר מבן זוג אחד או יותר מילד אחד", ובמקום "או בני הזוג" יבוא "בני הזוג או הילדים".
משוב א- א+