אישור החוק - הצעת חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏12 ‏מרץ ‏2012 19:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

משה גפני
משה יעלון
יצחק כהן

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק כולל תיקוני חקיקה שמטרתם הרחבת הפיקוח והבקרה על תאגידים בנקאיים, בין השאר באמצעות פיקוח על המחזיקים באמצעי שליטה או השולטים בתאגידים כאמור. בנוסף לתיקונים טכניים אלה כולל החוק תיקונים טכניים נוספים בפקודת הבנקאות ובחוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א-1981 הנובעים מחוק בנק ישראל, התש”ע-2010 שהחליף את חוק בנק ישראל, התשי”ד-1954.

החוק המלא


  • חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 557, מיום כ"ט בטבת התשע"א (5 בינואר 2011), עמ' 360.

    תיקון חוק הבנקאות (רישוי)
משוב א- א+