קריאה שנייה - הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס` 17), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏05 ‏מרץ ‏2012 17:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

שלמה (נגוסה) מולה
רוברט אילטוב
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע כי פסק דין הצהרתי של בית דין רבני לענין יהדותו של אדם בתובענה של בעל דין שהוא תושב בענייני נישואין וגירושין לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי”ג-1953, יחייב, ככלל, את רישומו של אותו אדם כיהודי במרשם האוכלוסין. עם זאת, אדם כאמור לא יירשם כיהודי במרשם האוכלוסין אם הוא בן דת אחרת. בנוסף, החוק קובע כי אם סבר פקיד הרישום הראשי כי בפני בית הדין הרבני או בית המשפט שקבעו כי אדם הוא יהודי לא היו המסמכים הנדרשים, המעידים שהמבקש אינו יהודי, הוא יוכל לפנות אל בית הדין הרבני או בית המשפט, לפי העניין, בבקשה שישקול מחדש את החלטתו. פקיד הרישום יהיה רשאי לעכב את הרישום במרשם האוכלוסין, את תיקונו או את שינויו, עד למתן החלטה בבקשה.

החוק המלא


  • חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 17), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"א באדר התשע"ב (5 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 436, מיום כ"ב בטבת התשע"ב (17 בינואר 2012), עמ' 88.

    תיקון סעיף 3א1.בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965‏ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התשע"ב, עמ' 142., בסעיף 3א – (1)בסעיף קטן (א), במקום "בית משפט או בית דין מוסמך" יבוא "בית דין רבני בתובענה של בעל דין שהוא תושב בענייני נישואין וגירושין לפי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953‏ ס"ח התשי"ג, עמ' 165., או של בית משפט, ובלבד שהוא אינו בן דת אחרת";(2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1)סבר פקיד הרישום הראשי כי לא היו בפני בית הדין הרבני או בפני בית המשפט שקבע כאמור בסעיף קטן (א) ההודעה, הרישום או התעודה הציבורית האמורים באותו סעיף קטן, רשאי הוא לפנות לבית הדין הרבני או לבית המשפט, לפי העניין, ולהביאם בפניו, וכן רשאי הוא לעכב את הרישום, את תיקונו או את שינויו עד למתן החלטה של בית הדין הרבני או בית המשפט."
משוב א- א+