אישור החוק - הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס` 5), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏20 ‏פברואר ‏2012 21:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • תיקון לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הקובע שלא ייגבה תשלום בעבור השתתפות באזכרות, עצרות עם ובטקסי התייחדות או בעבור כל אירוע אחר לציון היום, שמארגנים בין היתר גופי הממשלה, רשויות מקומיות וכן תאגידים וגופים שהמדינה או רשויות מקומיות משתתפות בתקציבם באופן ישיר או עקיף.

החוק המלא


  • חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון מס' 5), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 436, מיום כ"ב בטבת התשע"ב (17 בינואר 2012), עמ' 90.

    הוספת סעיף 3א1.בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג–1963‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 72; התשס"ד, עמ' 312., אחרי סעיף 3 יבוא: "איסור גביית תשלום3א.לא ייגבה תשלום בעבור השתתפות באזכרות, בעצרות עם ובטקסי התייחדות כאמור בסעיף 3, או באירועים אחרים לציון יום הזיכרון, המאורגנים על ידי משרד ממשלתי או גוף ממומן; בסעיף זה, "גוף ממומן" – גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60., מוסד ציבור הנתמך לפי סעיף 3א לחוק האמור וכן גוף שהמדינה או רשות מקומית משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין."
משוב א- א+