אישור החוק - הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס` 27), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏20 ‏פברואר ‏2012 20:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 437, מיום כ"ח בטבת התשע"ב (23 בינואר 2012), עמ' 92.

    תיקון סעיף 111.בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 136; התשע"א, עמ' 967., בסעיף 11(ג), אחרי פסקה (3) יבוא:"(4)הוא התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית כאמור בפסקה (4) להגדרה "ילד" האמורה בפסקה (2), ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986‏ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107., ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות כאמור שישה חודשים לפחות."
משוב א- א+