קריאה שנייה - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס` 49), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏20 ‏פברואר ‏2012 20:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק עבודת נשים (תיקון מס' 49), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 429, מיום ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), עמ' 65.

    תיקון סעיף 61.בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954‏ ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשע"א, עמ' 960. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6 – (1)בסעיף קטן (ב)(2), במקום "(ד) או (ד1)" יבוא "ו-(ד)";(2)בסעיף קטן (ד) – (א)ברישה, במקום "(ב) או (ג)" יבוא "(ב), (ב1) או (ג)";(ב)בפסקה (1), במקום "מארבעה" יבוא "מעשרה";(3)סעיף קטן (ד1) – בטל; (4)בסעיף קטן (ד2), במקום "(ד1)" יבוא "(ד)" ובמקום "ארבעה" יבוא "עשרה". (5)בסעיף קטן (ז1)(2), במקום "(ד) ו-(ד1)" יבוא "ו-(ד)". תיקון סעיף 9ג2.בסעיף 9ג(ב) לחוק העיקרי, המילים "ולעניין הורה מיועד – גם ההוראות לפי סעיף 6(ד1)," – יימחקו. תיקון חוק הביטוח הלאומי
משוב א- א+