אישור החוק - הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 7), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏30 ‏ינואר ‏2012 19:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

אופיר אקוניס
משה יעלון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק מבטל את תקופת ההתיישנות המקוצרת (3 שנים) בתובענות אזרחיות המוגשות לפי החוק למניעת הטרדה מינית, ומשווה את תקופת ההתיישנות בהן לתקופת ההתיישנות הכללית, העומדת כיום על 7 שנים.

החוק המלא


  • חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 7), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום ו' בשבט התשע"ב (30 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 433, מיום ט' בטבת התשע"ב (4 בינואר 2012), עמ' 78.

    תיקון סעיף 61. בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התש"ע, עמ' 570. , בסעיף 6(ג), במקום "שחלפו שלוש שנים" יבוא "שחלפה התקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח–1958", ובמקום "ההתיישנות, התשי"ח–1958" יבוא "האמור".
משוב א- א+