קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 22), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏16 ‏ינואר ‏2012 20:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

ליה שמטוב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 22), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 429, מיום ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), עמ' 64.

    תיקון סעיף 31.בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"א, עמ' 1001. (להלן – הפקודה), בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא: "(ב)לפני מתן הרישיון יידרש המבקש לעמוד בבחינת רישוי שקבע המנהל."תיקון סעיף 42.בסעיף 4 לפקודה, בסופו יבוא "ועל בחינת הרישוי לפי סעיף 3". תיקון סעיף 623.בסעיף 62(4) לפקודה, במקום "לעוזרי" יבוא "לרוקחים ולעוזרי". תיקון סעיף 664.בסעיף 66(א)(7) לפקודה, במקום "סעיפים 4" יבוא "סעיפים 3, 4".תחילה ותחולה5. תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על בקשות לקבלת רישיון רוקח שהוגשו ביום התחילה ואילך.
משוב א- א+