להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס` 14), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏10 ‏ינואר ‏2012 01:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

יצחק וקנין
אילן גילאון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • סעיף 10 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ”ד–1994, קובע את זכאותו של חייל משוחרר למענק שחרור אשר משולם לו בתום חודשיים מיום סיום שירותו הסדיר. מענק השחרור משולם בעד כל חודש של שירות, בהתאם לסוגי השירות המפורטים בסעיף: שירות כלוחם, כתומך לחימה, שירות אחר ושירות אזרחי. סכום המענק לחייל משוחרר ששירת 36 חודשים כלוחם עומד כיום על 9,650 שקלים חדשים.
    חוק זו מגדיל בהדרגה את מענק השחרור בהליך הדרגתי שתחילתו ביום 1 בינואר 2012 וסופו בתחילת שנת 2016, כך שבתום התקופה לוחם ששירת 36 חודשים יהיה זכאי למענק שחרור בסכום של 20,000 שקלים חדשים כשהוא מעודכן ליום התשלום. מוצע להגדיל גם את מענק השחרור גם ליתר המשרתים בשירות צבאי לאומי או אזרחי, בהתאם ליחס הקבוע כיום בחוק. החוק יחול לגבי כל מי שזכאי למענק שחרור החל מיום 1 בינואר 2012 ואילך.


החוק המלא


  • חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 14), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 430, מיום ז' בטבת התשע"ב (2 בינואר 2012), עמ' 69.

    תיקון סעיף 101.בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התש"ע, עמ' 653. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10(א) –(1)בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "556";(2)בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "463";(3)בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "370";(4)בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "185".תיקון סעיף 112. בסעיף 11 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "9(א), 10 ו-19(ד)" יבוא "9(א) ו-19(ד)";(2)אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1)הסכומים הנקובים בסעיף 10 יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש פברואר 2012, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2012 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.(ב2)הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הביטחון."הוראת שעה לשנת 20123.בתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ועד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), יקראו את סעיף 10(א) לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:(1)בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "333";(2)בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "278";(3)בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "222";(4)בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "111".הוראת שעה לשנת 20134.בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) ועד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), יקראו את סעיף 10(א) לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:(1)בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "389";(2)בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "324";(3)בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "259";(4)בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "130".הוראת שעה לשנת 20145.בתקופה שמיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ועד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), יקראו את סעיף 10(א) לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:(1)בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "444";(2)בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "370";(3)בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "296";(4)בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "148".הוראה שעה לשנת 20156.בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ועד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015), יקראו את סעיף 10(א) לחוק העיקרי כמפורט להלן, והוא יחול על מענק המשולם בתקופה האמורה גם בעד חודשי שירות שקדמו לאותה תקופה:(1)בפסקה (1), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "500";(2)בפסקה (2), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "417";(3)בפסקה (3), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "333";(4)בפסקה (4), במקום הסכום הנקוב בה יבוא "167".תחילה ותחולה7.(א)תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (להלן – יום התחילה).(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 10(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), והוא יחול על מענק המשולם מאותו יום ואילך גם בעד חודשי שירות שקדמו ליום האמור.
משוב א- א+