אישור החוק - הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס` 3 והוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏10 ‏ינואר ‏2012 01:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

משולם נהרי
ציון פיניאן

נגד 8

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מהווה הסדר חקיקתי הבא להתמודד עם תופעת ההסתננות מגבולה הדרומי של מדינת ישראל, המחייבת טיפול מערכתי מקיף והולם שיאפשר התמודדות עמה.
  החוק נועד בעיקרו לאפשר החזקה במשמורת למשך תקופה ארוכה באופן משמעותי מזו הקבועה בחוק הכניסה לישראל, תוך קביעת עילות נוקשות יותר לשחרור מהמשמורת. כמו כן,החוק מוסיף את המנגנונים הנדרשים לשם קיום ביקורת על ביצוע צו הגירוש, ועל החזקתם של מסתננים במשמורת. מנגנונים אלו משולבים בחוק כהוראת שעה, לתקופה של שלוש שנים, שבמהלכן תיבחן השפעתו של ההסדר שבחוק על תופעת ההסתננות לישראל.

  ההסדר שבחוק מבקש להחיל, דין מיוחד ומחמיר למסתננים, בשונה מהדין החל על שוהים שלא כדין לפי חוק הכניסה לישראל, זאת מאחר ומסתנן הוא מי שנכנס ביודעין שלא דרך תחנת גבול וכניסתו מלכתחילה הייתה לא חוקית.

  ועדת הפנים והגנת הסביבה שילבה בחוק תיקונים שנועדו לאפשר את יישומו לאור תכליתו, בצד שמירה על זכויות האדם הבסיסיות של המסתננים. ראשית, נקבע כי סמכותו של ממונה ביקורת הגבולות להורות על שחרורו של מסתנן בתום שלוש שנים מתחילת החזקתו במשמורת לפי שיקול דעתו לא תוגבל למקרים חריגים בלבד.

  התיקון השני שבחוק, נוגע לתחולת ההוראות הפליליות הקבועות בחוק. הוראות אלה נקבעו בחוק למניעת הסתננות מ-1954, כחלק מהמאבק בתופעת הפדאיון. משכך, נקבעו הוראות מחמירות יחסית, הן ביחס למסתננים עצמם והן ביחס למי שמסייע להם. מאחר שמאפייניהם של המסתננים כיום שונים, ורוב רובם אינו מסתנן על רקע ביטחוני, לפיכך נקבע בחוק כי ההוראות המחמירות יחולו, בתקופת הוראת השעה, רק לגבי מסתננים חמושים, או כאלה העוסקים בסחר בבני אדם או בסמים.

  באשר לאופי המשמורת שבה יוחזקו המסתננים, החוק קובע כי מקום המשמורת יהיה טעון את אישור הממשלה. כן נקבעו בחוק הוראות שנועדו להבטיח, בין היתר, כי מסתננים יוחזקו בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותם ובכבודם.
משוב א- א+