קריאה שנייה - הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס` 7), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏27 ‏דצמבר ‏2011 15:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • חוק זה מוסיף את נפגעי עבירת ההפקרה, הקבועה בסעיף 64א לפקודת התעבורה, לתוספת הראשונה לחוק, שעניינה רשימת עבירות מין או אלימות, וכן לחלק ב` לתוספת הראשונה א` לחוק, שעניינה רשימת עבירות מין או אלימות חמורות. לפי התיקון, נפגעי עבירת ההפקרה יהיו זכאים לא רק לזכויות הנתונות לכל נפגע עבירה, לדוגמא זכות לקבל מידע על ההליך הפלילי הקשור לעבירה שממנה נפגע, אלא גם לזכויות הנתונות לנפגעי עבירת מין או אלימות, לדוגמא הזכות להביע עמדה לפני ועדת שחרורים או לעניין חנינה. בנוסף, יקבלו נפגעי העבירה את הזכויות הנתונות לנפגעי עבירת מין או אלימות חמורה, כגון הזכות להביע עמדה בכתב לעניין עיכוב הליכים בפני היועץ המשפטי לממשלה, והזכות להביע עמדה לעניין הסדר טיעון בפני תובע לפני קבלת ההחלטה בעניין.
  כדי להסיר ספק, נוסף לתוספת הראשונה לחוק גם סעיף 64 לפקודת התעבורה שעניינו גרימת מוות בנהיגה ברשלנות, שהיום מופיע רק בתוספת הראשונה א` לחוק, כך שנפגע העבירה יהיה זכאי לא רק לזכויות הנתונות לנפגעי עבירת מין או אלימות חמורה, אלא גם לזכויות האחרות הנתונות לנפגעי עבירת מין או אלימות.

החוק המלא


 • חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 7), התשע"ב–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום א' בטבת התשע"ב (27 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 418, מיום י"ז בחשוון התשע"ב (14 בנובמבר 2011), עמ' 30.

  תיקון התוספת הראשונה1.בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001‏ ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"א, עמ' 1170. (להלן – החוק העיקרי), בתוספת הראשונה, בסופה יבוא:
  "עבירות בפקודת התעבורה
  1.לפי סעיפים 64 ו-64א.". תיקון התוספת הראשונה א'2.בתוספת הראשונה א' לחוק העיקרי, בחלק ב' במקום "עבירה לפי סעיף 64" יבוא:"עבירות לפי סעיפים 64 ו-64א.".
משוב א- א+