קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 101), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏07 ‏נובמבר ‏2011 19:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

נסים זאב
יצחק וקנין
יריב לוין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה מתקן עבירת ההפקרה הקבועה בסעיף 64א לפקודת התעבורה. בניסוחו הקודם, הסעיף ערבב בין יסודות נפשיים שונים והבחין בין יסודות עובדתיים שונים, הבחנה שבמקרים רבים היה קשה ליישמה.
  התיקון הנוכחי קובע כי עבירת ההפקרה כוללת מדרג התנהגויות וחומרת עונשים ברור ומסודר. ראשית, נקבעה עבירה של הפקרה ברשלנות, כאשר נוהג המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע או עשוי היה להיפגע אדם, לא עצר במקום התאונה כדי לעמוד על תוצאותיה ולהזעיק עזרה. העונש על עבירה זו יהיה עד שלוש שנות מאסר.
  שנית, נקבעה עבירה של הפקרה בנסיבות ”רגילות”, כך שהעונש שיוטל על נהג שלא עצר או לא הזעיק את העזרה המתאימה, כאשר היה מעורב בתאונה שבה נפגע אדם, יהיה עד שבע שנות מאסר. עבירה זו היא עבירה שהיסוד הנפשי הנדרש לה הוא מודעות, הן לטיב ההתנהגות והן להתקיימותן של נסיבות העבירה. יסוד נפשי זה כולל גם, לפי הדין, את עצימת העיניים.
  לבסוף, נקבעה עבירה של הפקרה בנסיבות מחמירות, אם בתאונה נגרמה לאדם חבלה חמורה או נהרג אדם. העונש על עבירת ההפקרה בנסיבות מחמירות יהיה על-פי המוצע 14 שנות מאסר, שהוא מהחמורים בספר החוקים.
  עוד קובע התיקון כי אם בית-המשפט החליט להטיל על אדם עונש מאסר בגין הפקרה, עונש המאסר לא יכלול מאסר על-תנאי, ובית-המשפט ייתן צו מבחן רק מטעמים מיוחדים, שיירשמו.
  בנוסף, התיקון בא לסדר את החפיפה שהייתה בין עבירת ההפקרה הקבועה בסעיף 64 לבין הוראות אחרות שעניינן אי-עצירה לאחר תאונה שבה נפגע אדם, שלצדן קבוע עונש של שנתיים מאסר בלבד. לכן, במטרה ליצור הסדר אחיד, תוקן גם סעיף 62(7) לפקודת התעבורה, שהתייחס לחובת נהג לעצור במקום תאונה, כך שלא יחול על תאונה שנפגע בה אדם.
  עוד נקבעה חובה חדשה בסעיף 64א1, שתחול על נוסע ברכב, כלומר מי שאיננו הנהג שהיה מעורב בתאונת פגע וברח, שלפיה על נוסע ברכב שהיה מעורב בתאונה להתקשר לגופי הצלה מתאימים ולהזעיק עזרה בהקדם האפשרי, בנסיבות העניין. העונש שנקבע על עובר עבירה זו יהיה מחצית העונש הקבוע לנהג לפי סעיף 64א האמור.
  לבסוף, תוקן גם חוק בתי-המשפט, נוסח משולב, התשמ”ד–1984. לפי התיקון גם אם העונש על עבירת הפקרה בנסיבות מחמירות יהיה 14 שנות מאסר, הדיון בתיק יתנהל בפני בית-משפט מחוזי בפני דן יחיד ולא בפני הרכב של שלושה שופטים, כפי שנעשה לפני התיקון. כמו כן תוקן גם חוק סדר הדין הפלילי כך שעבירות ההפקרה על כל סעיפיה, לרבות העבירה החדשה, יהיו בטיפול פרקליטות המדינה, ולא בטיפול המשטרה.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 101), התשע"ב–2011 *
  התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 394, מיום כ"ו בסיוון התשע"א (28 ביוני 2011), עמ' 198.

  תיקון סעיף 621.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"א, עמ' 1203. (להלן – הפקודה), בסעיף 62(7), המילים "לאדם, או" – יימחקו.החלפת סעיף 64א והוספת סעיף 64א12.במקום סעיף 64א לפקודה יבוא:"הפקרה אחרי פגיעה64א.(א)נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, דינו – מאסר שלוש שנים.(ב)נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא הזעיק עזרה, דינו – מאסר שבע שנים.(ג)נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג אדם, ולא עצר או לא הזעיק עזרה כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר 14 שנים.(ד) החליט בית המשפט להטיל על אדם עונש מאסר לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא ייתן עליו צו מבחן, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, ולא יטיל עליו מאסר על-תנאי בין כעונש יחיד ובין כעונש נוסף.(ה)בסעיף זה, "הזעיק עזרה" – הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה, בהתאם לנסיבות המקרה, הזעיק את גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה, המתין ליד הנפגע עד להגעתם, דאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו והגיש לנפגע עזרה ראשונה אם ביכולתו להגישה על פי הכשרתו.חובת נוסע להתקשר לגופי הצלה64א1.נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיקם למקום התאונה, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אלא אם כן נוהג הרכב עצר והזעיק עזרה, בנסיבות כאמור בסעיף 64א(ב) או (ג); העובר על הוראה זו,דינו – מחצית העונש הקבוע בסעיף 64א(ב) או (ג), לפי העניין; הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16 שנים." תיקון חוק בתי המשפט
משוב א- א+