אישור החוק - הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס` 4), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 01:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

אורי יהודה אריאל
רונית תירוש
משה גפני
ראלב מג`אדלה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • חוק זה מעניק לעובדים מס` כלים להתמודדות עם התופעה של מעבידים אשר אינם מוסרים הודעה לעובדיהם בדבר תנאי העבודה שלהם, כפי שהם מחויבים לפי חוק הודעה לעובד, התשע”א-2011 (בתוך 30 ימים מיום תחילת העבודה או מיום שבו שונו תנאי העבודה):
  1. פיצוי לדוגמא- בית דין רשאי לפסוק פיצוי של עד 15,000 ₪ בשל הפרה ביודעין של הוראות החוק. יש להבהיר כי הוראה זו תחל רק לאחר 4 חודשים מיום פרסום החוק.
  2. היפוך נטל ההוכחה- בתביעה שבה שנוי במחלוקת עניין מסירת ההודעה על תנאי העבודה, תהא חובת ההוכחה על המעביד לגבי אותו עניין.
  3. החוק מאפשר למעביד לכלול את הפרטים שיש למסור לגביהם הודעה במסגרת הסכם העבודה בין הצדדים.
החוק המלא


 • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 408, מיום כ"ה בתמוז התשע"א (27 ביולי 2011), עמ' 244.

  תיקון סעיף 21.בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב–2002 ס"ח התשס"ב, עמ' 210; התשס"ט, עמ' 287. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –(1)בסעיף קטן (ג), במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בחוק זה – השר)";(2)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב שנכללו בו כל העניינים האמורים לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), במועדים האמורים בסעיף 1, יהיה בכך משום מילוי חובתו של המעביד לפי סעיף 1."תיקון סעיף 52.בסעיף 5 לחוק העיקרי –(1)בכותרת השוליים, אחרי "שיפוט" יבוא "ותרופות";(2)האמור בו יסומן "(א)" ובסופו יבוא "והוא רשאי –(1)לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין;(2)ליתן צו עשה לתיקון ההפרה.";(3)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)(1)מצא בית הדין לעבודה כי המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה לעובד על תנאי עבודה בעניינים שבסעיף 2, בניגוד להוראות סעיף 1, או המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה בעניינים שבסעיף 2, בניגוד להוראות סעיף 3, רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן – פיצויים לדוגמה).(2)פיצויים לדוגמה כאמור בפסקה (1) יהיו בסכום שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים, אולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר; הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש יולי 2011.(3)אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין בשל אותה הפרה; ואולם, בית הדין לא יפסוק פיצויים לפי סעיף קטן זה בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006 ס"ח התשס"ו, עמ' 264. .(4)בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה למעביד בשל הפרת הוראות סעיפים 1 או 3 כאמור בפסקה (1), רשאי בית הדין לעבודה להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו, או בכך שהוטל על המעביד, בשל אותו מעשה, קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1985 ס"ח התשמ"ו, עמ' 31. (בסעיף זה – חוק העבירות המינהליות).(5)בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 4, רשאי בית משפט או בית דין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן זה, בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.(6)בבוא מפקח שמונה לפי חוק העבירות המינהליות להטיל קנס מינהלי בשל עבירה לפי סעיף 4, או בבוא תובע מוסמך כמשמעותו בסעיף 8א לחוק האמור לדון בבקשה לביטול קנס מינהלי שהוטל כאמור, רשאי הוא להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן זה, בשל המעשה שבשלו מוטל עליו קנס מינהלי."הוספת סעיף 5א 3.אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:"נטל ההוכחה בהעדר הודעה5א.בתובענה של עובד נגד מעבידו שבה שנוי במחלוקת עניין מהעניינים לפי סעיף 2, והמעביד לא מסר לעובד הודעה שהוא חייב במסירתה כאמור בסעיפים 1 או 3, בכלל או לגבי אותו עניין, תהא חובת ההוכחה על המעביד בדבר העניין השנוי במחלוקת, ובלבד שהעובד העיד על טענתו באותו עניין, לרבות בתצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421. ."תיקון סעיף 114.בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר".תחילה ותחולה5.תחילתו של סעיף 5(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק זה, ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, והוראותיו יחולו על הודעות שיש למסרן לפי החוק העיקרי מיום תחילתו של הסעיף האמור ואילך.
משוב א- א+