אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 40), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 23:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

משה גפני
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • בשנת 2005 נוסף סעיף 45א לפקודת בתי הסוהר. לפי סעיף זה, ניתן למנוע או להפסיק את פגישותיו של אסיר עם עורך דין מסויים, בנסיבות בהן יש חשד ממשי כי הפגישה עם אותו עורך דין תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור, ביטחון המדינה או את ביטחון בית סוהר או שתאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר והעלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו. בהסדר עוגן סד זמנים מדורג המאפשר למנהל בית הסוהר, ולאחריו לנציב בית הסוהר בהסכמת פרקליט המחוז, לאפשר מניעת פגישה בין עורך דין מסויים לאסיר. בהסדר נקבע גם מנגנון שבו מתאפשר המשך מניעת הפגישה, בכפוף לביקורת שיפוטית.
  כיום, שש שנים לאחר חקיקת ההסדר שבסעיף 45א לפקודה, הסתבר, על בסיס מידע והערכות של שירות בתי הסוהר ומערכת הביטחון, כי העילות למניעת הפגישה והתקופות המירביות למניעה, אינן מאפשרות הלכה למעשה למנוע מפגשים אשר קיים חשש שהם משמשים לצורך תכנון עבירות ופגיעה בבטחון המדינה, בעיקר על דרך העברת המסרים בין אסירים או בינם לבין גורמים שונים מחוץ לבית הסוהר.

  השינוי העיקרי בחוק זה, הוא בהוספת עילה לפיה ניתן יהיה למנוע את הפגישה גם כאשר קיים חשש כי היא תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וכי קיים חשש שהעברת המידע קשורה בקידום ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו..
  בנוסף, הוארכו משכי התקופות שבהן ניתן לאסור על קיום הפגישה. מנהל בית הסוהר יהיה רשאי לאסור על קיום הפגישה לתקופה של 72 שעות. בתום התקופה האמורה רשאי נציב בתי הסוהר להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות ומטעמים שיירשמו. לאחר תקופה זו, רשאי הנציב, באישור פרקליט המחוז או משנה לפרקליט המדינה, להאריך התקופה בעשרה ימים.
  לאחר תקופה זו, רשאי בית המשפט המחוזי להורות על הארכת התקופות לתקופות נוספות שלא יעלו על חצי שנה בכל פעם. הוועדה קבעה כי אם החליט בית המשפט על הארכה זו, יקיים בית המשפט עיון חוזר בהחלטתו לאחר שלושה חודשים. הארכות אלו יתאפשרו עד לתקופה מצטברת של שנה.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 40), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 558, מיום ה' בשבט התשע"א (10 בינואר 2011), עמ' 384.

  תיקון סעיף 45א1.בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 495; ס"ח התשע"א, עמ' 948., בסעיף 45א –(1)בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "אסיר" יבוא:""ארגון טרור" – כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 76. , לרבות ארגון טרור מוכרז כהגדרתו באותו חוק;";(2)בסעיף קטן (ב), אחרי "בסדרי בית הסוהר וניהולו" יבוא "או כי פגישה כאמור תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו";(3)בסעיף קטן (ג), במקום "24 שעות; הנציב רשאי, בהסכמת פרקליט מחוז" יבוא "72 שעות, ורשאי הנציב, בתום התקופה האמורה, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו; כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה", ובמקום "5 ימים" יבוא "10 ימים";(4)בסעיף קטן (ז), במקום "21 ימים" יבוא "שישה חודשים", ובמקום "שלושה חודשים;" יבוא "שנה; אושרה הארכה כאמור בסעיף קטן זה לתקופה של שישה חודשים, ידון בית המשפט המחוזי מחדש בעניין מניעת הפגישה, לא יאוחר משלושה חודשים אחרי אישור ההארכה או תוך תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט בהחלטתו";(5)בסעיף קטן (ח), במקום "שלושה חודשים" יבוא "שנה".
משוב א- א+