הצבעה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 50), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 23:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

ציון פיניאן
אמנון כהן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • נקבע כי ייאסר לחלוטין על חברות התקשורת בישראל, הפועלות מתוקף רישיון שניתן להן מהמדינה, כגון החברות המפיצות את שידורי הטלוויזיה בכבלים או בלוויין, חברות המספקות שירותי תשתית או גישה לאינטרנט וחברות הטלפון הנייח, לגבות סכום כשלהו (המכונה ”קנס יציאה”) מלקוח שמבקש לעזוב את החברה לפני תום תקופת ההתחייבות.
  נקבע גם כי בנוגע להסכמים שנכרתו לפני תחילתו של החוק, יהיה מותר לחברות לגבות קנס יציאה בסכום שלא יעלה על חישוב של 8 אחוזים מממוצע החשבונות החודשיים של המנוי כפול מספר החודשים שנותרו עד תום תקופת ההתחייבות.
  כן נאסר על החברות לדרוש פירעון מיידי של התשלומים עבור ציוד קצה, כגון ממיר טלוויזיה, מודם לאינטרנט וכיוצא בזה, שרכש המנוי מהחברה בתשלומים לשיעורין במסגרת הסכם ההתקשרות ביניהם. נקבע אף שהוראה דומה שנקבעה בעבר בנוגע לשוק הטלפונים הניידים תחול גם על הסכמים קיימים, בנוגע למנויים שיבטלו את הסכם ההתקשרות שלהם לאחר תחילתו של חוק זה.

החוק המלא


 • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 590, מיום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), עמ' 684.

  תיקון כותרת פרק י'1 1.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"א, עמ' 759. (להלן – החוק העיקרי), בכותרת פרק י'1 לחוק העיקרי, במקום "שירותי" יבוא "ביטול הסכמי התקשרות בתחום התקשורת ואיסור הגבלה או חסימה בשירותי".תיקון סעיף 51א 2.בסעיף 51א(ב) לחוק העיקרי, בהגדרה "מנוי", בסופה יבוא "למעט מי שהתקשר בהסכם התקשרות משולב כהגדרתו בסעיף 51ד(א)".הוספת סעיפים 51ד ו-51ה3.אחרי סעיף 51ג לחוק העיקרי יבוא:"הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות עם בעל רישיון או הסכם התקשרות משולב51ד.(א)בסעיף זה – "בעל רישיון" – לרבות בעל רישיון לשידורים ולמעט בעל רישיון רדיו טלפון נייד;"בעל רישיון רדיו טלפון נייד" – בעל רישיון כהגדרתו בסעיף 51א(א);"הסכם התקשרות" – הסכם התקשרות עם בעל רישיון או הסכם התקשרות משולב;"הסכם התקשרות עם בעל רישיון" – הסכם עם בעל רישיון לרכישת שירותיו, או לרכישת שירותיו ושירותים של בעלי רישיון אחרים; "הסכם התקשרות משולב" – הסכם עם בעל רישיון או בעל רישיון רדיו טלפון נייד, לרכישת שירותים של בעל רישיון, אחד או יותר, ושירותים של בעל רישיון רדיו טלפון נייד; "ממוצע החשבונות החודשיים" – ממוצע החשבונות החודשיים של המנוי בעבור שירותי בעל רישיון הניתנים מכוח הסכם התקשרות עם בעל רישיון או שירותי בעל רישיון ושירותי בעל רישיון רדיו טלפון נייד הניתנים מכוח הסכם התקשרות משולב, שצרך המנוי במהלך תקופת ההסכם עד למועד ביטולו, והכל למעט שירותי השכרה או השאלה של ציוד קצה; "מנוי" – אחד מאלה, לפי העניין:(1)מי שהתקשר בהסכם התקשרות עם בעל רישיון, וממוצע החשבונות החודשיים שלו נמוך מ-5,000 שקלים חדשים;(2)מי שהתקשר בהסכם התקשרות משולב, בין השאר, לקבלת שירותי רדיו טלפון נייד למאה קווי טלפון לכל היותר, ואשר ממוצע החשבונות החודשיים שלו נמוך מ-5,000 שקלים חדשים;"תשלום" – לרבות החזר הטבה שניתנה למנוי בעת ההתקשרות בהסכם ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות.(ב)ביטל מנוי את הסכם ההתקשרות, לא יגבה ממנו בעל רישיון או בעל רישיון רדיו טלפון נייד, לפי העניין, תשלום, ולא ימנע ממנו הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול; על אף האמור, בעל רישיון כאמור רשאי לגבות את יתרת תשלומי המנוי בעבור ציוד הקצה כאמור בסעיף 51ה, וחובות שצבר המנוי.(ג)אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למנוי לפי הוראות כל דין.עסקה לרכישת ציוד קצה במסגרת הסכם התקשרות51ה.הוסכם בהסכם התקשרות על תשלום לשיעורין בעבור ציוד קצה שרכש המנוי מבעל רישיון או מבעל רישיון רדיו טלפון נייד, וביטל המנוי את הסכם ההתקשרות, לא יהיה רשאי בעל הרישיון או בעל רישיון רדיו טלפון נייד, לפי העניין, להעמיד לפירעון מיידי את יתרת התשלומים של המנוי בעבור ציוד הקצה שרכש כאמור, והמנוי יהיה רשאי להמשיך לשלם את התשלום לשיעורין במועדים ובסכומים כפי שהיה עליו לשלם אלמלא הביטול; לעניין זה, "בעל רישיון", "בעל רישיון רדיו טלפון נייד" ו"הסכם התקשרות'" – כהגדרתם בסעיף 51ד(א)."תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה)4.בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011‏ ס"ח התשע"א, עמ' 138., בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1) הוראות סעיף 51ב לחוק התקשורת, כנוסחו בסעיף 2(6) לחוק זה, יחולו לגבי מנוי שביטל את הסכם ההתקשרות כאמור באותו סעיף ביום תחילתו של חוק זה ואילך, ואולם אם הסכם ההתקשרות נכרת לפני יום תחילתו של חוק זה – יחולו הוראות הסעיף האמור רק לגבי מנוי שביטל את הסכם ההתקשרות כאמור ביום תחילתו של חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50), התשע"א–2011 ס"ח התשע"א, עמ' ...., ואילך."תחילה, תחולה והוראות מעבר 5.(א)בסעיף זה –"בעל רישיון", "בעל רישיון רדיו טלפון נייד", "הסכם התקשרות", "ממוצע החשבונות החודשיים", "מנוי", ו"תשלום" – כהגדרתם בסעיף 51ד(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה;"סכום התקרה" – 8% מממוצע החשבונות החודשיים, כשהוא מוכפל במספר החודשים שנותרו עד תום תקופת ההתחייבות;"תקופת התחייבות" – תקופה הקבועה בהסכם התקשרות, שביטול ההסכם על ידי המנוי במהלכה, כרוך בתשלום או בהפסד הטבה.(ב)הוראות סעיפים 51ד ו-51ה לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 3 לחוק זה, יחולו לגבי מנוי שהתקשר בהסכם התקשרות כאמור באותם סעיפים ביום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) ואילך.(ג)שר התקשורת רשאי – (1)לדחות את יום התחילה לגבי סוג מסוים של רישיונות, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, אם נוכח כי קיים חשש לפגיעה מהותית במהלך העסקים של בעלי הרישיונות מאותו סוג; הודעה על הדחייה תפורסם ברשומות;(2)לקבוע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כי הסכום הנקוב בהגדרה "מנוי" בסעיף 51ד(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יהיה שונה לגבי סוג מסוים של רישיונות; תוקפה של קביעה כאמור לא יעלה על שנה; השר רשאי לשוב ולהאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם. (ד)הוראות סעיף 51ד לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחולו, מתום שלושה חודשים מיום התחילה ואילך, גם לגבי מנוי שהתקשר בהסכם התקשרות לפני יום התחילה וביטל במהלך תקופת ההתחייבות את הסכם ההתקשרות כאמור; ואולם בעל רישיון או בעל רישיון רדיו טלפון נייד, לפי העניין, יהיה רשאי לגבות ממנוי כאמור תשלום או למנוע ממנו הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול, ובלבד ששיעורם הכולל אינו עולה על סכום התקרה.(ה)הוראות סעיף 51ה לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחולו, מתום שלושה חודשים מיום התחילה ואילך, גם לגבי מנוי שהתקשר בהסכם התקשרות לפני יום התחילה, וביטל את הסכם ההתקשרות כאמור.
משוב א- א+