קריאה שנייה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 51), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 21:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

אורי יהודה אריאל
אמנון כהן
נסים זאב
גילה גמליאל
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 7

איתן כבל

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • נקבע כי יוקצה סכום של 4.8 מליון שקלים חדשים בשנה מתקציב המדינה, ככספי תמיכה לשם עידוד הפקות מקומיות בשפה האמהרית ובשפה הטיגרינית עבור קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, שיחולקו על ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין. הסכום האמור ייועד למימון הפקות מקומיות שישודרו אך ורק בערוצים המשדרים בשפות האמהרית והטיגרינית במשך לא פחות מ-12 שעות ביום, שישה ימים בשבוע.
  בבואה לחלק את כספי התמיכה, יחולו על המועצה הכללים החלים בתמיכה ממשלתית במוסדות ציבוריים. בנוסף, המועצה תבחן את שעות השידור בשפות האמורות ואת התאמן של ההפקות לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בחוק.

החוק המלא


 • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 51), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 403, מיום י"ז בתמוז התשע"א (19 ביולי 2011), עמ' 226.

  הוספת סעיף 6ו21.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"א, עמ' 759., אחרי סעיף 6ו1 יבוא: "השקעה בהפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית6ו2.(א)לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית בעבור קהילת יוצאי אתיופיה בישראל (בסעיף זה – הקהילה) ולצורך סיוע בהשתלבותם ובהסתגלותם של חברי הקהילה בחברה, ייקבע תקציב שנתי בסך 4.8 מיליון שקלים חדשים בחוקי התקציב (בסעיף זה – כספי תמיכה).(ב)המועצה תחלק את כספי התמיכה לצורך מימון הפקות מקומיות שישודרו בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או הטיגרינית מחצית מזמן השידור שלהם לפחות, ובלבד שזמן השידורים כאמור לא יפחת מ-12 שעות ביום, במשך שישה ימים בשבוע; לעניין זה, לא יובאו בחשבון שידורים בשפה אחרת המלווים בכתוביות בשפה האמהרית או הטיגרינית.(ג)הוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60., יחולו על חלוקה כאמור בסעיף קטן (ב), ובכלל זה על המבחנים שתקבע המועצה, בשינויים המחויבים, והן יחולו גם על חלוקה לגופים שאינם נכללים בהגדרה "מוסד ציבור" שבסעיף האמור.(ד)בחלוקת כספי התמיכה תבחן המועצה את התאמת ההפקות המקומיות לאחת או יותר מהמטרות המפורטות להלן וכן תביא בחשבון את השעות שבהן ישודרו ההפקות המקומיות בערוצים האמורים בסעיף קטן (ב):(1)מתן אפשרות לבני הקהילה לבטא את רחשי לב הקהילה, את תרבותם ואת מסורותיהם;(2)הבלטת הישגיהם של בני הקהילה, בתוך הקהילה וכלפי החברה הישראלית כולה;(3)מתן מידע רלוונטי בכל הנוגע להתמודדות עם גופים בישראל, ובכלל זה משרדי הממשלה והמוסדות המטפלים בקהילה;(4)הצגת אורח החיים הישראלי כדי לסייע בקליטתם של בני הקהילה בישראל;(5)הכרת ההיסטוריה והתרבות הישראליות.(ה)בסעיף זה – "הפקה מקומית" – תכנית שרוב יוצריה, רוב מבצעיה, רוב הצוות הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקתה ורוב צוות ההפקה הם תושבי ישראל מבני העדה האתיופית המתגוררים בישראל דרך קבע, והיא הופקה בעבור קהל יעד ראשוני ישראלי בשפה האמהרית או הטיגרינית; "בן העדה האתיופית" – מי שנולד באתיופיה או שלפחות אחד מהוריו נולד באתיופיה;"רוב" – 75 אחוזים לפחות."
משוב א- א+